Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Betragtes fortjenesten ekskl. genetillæg pr. præsteret time og den standardberegnede timefortjeneste

har mandlige SOSU-assistenter en lønspredning som er sammenfaldende med de

kvindelige SOSU-assistenters, jf. variationskoefficienten i tabel 38.13.

I gennemsnit er fortjenesten ekskl. genetillæg for mandlige og kvindelige SOSU-assistenter i

den kommunale sektor henholdsvis 194 kr. og 192 kr. pr. præsteret time. Anskues den standardberegnede

timefortjeneste ekskl. genetillæg, er timelønnen for mandlige og kvindelige

SOSU-assistenter i den kommunale sektor henholdsvis 160 kr. og 156 kr., jf. tabel 38.13.

I regionerne er den gennemsnitlige fortjenesten ekskl. genetillæg for mandlige og kvindelige

SOSU-assistenter henholdsvis 195 kr. og 197 kr. pr. præsteret time. Anskues den standardberegnede

timefortjeneste ekskl. genetillæg, er timelønnen for mandlige og kvindelige SOSUassistenter

i den regionale sektor henholdsvis 158 kr. og 156 kr., jf. tabel 38.13.

38.4.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at SOSU-assistenters spisepause er præsteret

arbejdstid. Med korrektionen lægges det til grund, at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for SOSU-assistenter i

den kommunale sektor opgøres til 223 kr. pr. præsteret time, mens den i den regionale sektor

kan opgøres til 237 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 38.14.

Tabel 38.14: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Ekskl. betalt spisepause 208 221

Værdi af spisepause 15 16

Inkl. betalt spisepause 223 237

Anm.: Ekskl. plejehjemsassistenter, sygehjælpere og plejere. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

38.5 Lokal løndannelse for SOSU-assistenter

I forbindelse med overgangen til ny løn forudsættes en del af løndannelsen at ske lokalt ude

på den enkelte arbejdsplads. I dette afsnit beskrives den lokale løndannelse for SOSUassistenter

i kommuner og regioner.

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik til beskrivelsen af den

lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der ikke indgår en opgørelse af timer i FLD’s lønstatistik. Det er derfor

ikke muligt at danne Lønkommissionens to gennemgående lønbegreber, den standardberegnede

timefortjeneste og fortjenesten pr. præsteret time.

Nedenfor opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

SOSU-assistenter fordelt på sektor, køn og gruppe, jf. tabel 38.15.

38. SOSU-ASSISTENTER 517

More magazines by this user
Similar magazines