Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

11. Faglærte gartnere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

11.1 Beskrivelse af gruppen faglærte gartnere

Kortlægningen af faglærte gartnere omfatter ansættelser i stat og kommuner. Faglærte gartnere

i staten er typisk ansat ved statshaver, Danmarks Jordbrugsforskning og bykirkegårde under

folkekirken. I kommunerne er faglærte gartnere typisk ansat inden for det ”tekniske område”,

hovedsagelig med vedligeholdelse af kommunernes grønne områder, dvs. parker, omkring

skoler, plejehjem, idrætsanlæg, langs veje mv. Det er ikke muligt at afgrænse gruppen til

kun at indeholde faglærte gartnere på det kommunale område, og gruppen indeholder endvidere

et antal ansatte beskæftiget som brolæggere, dyreassistenter mv..

Datagrundlaget omfatter i alt 1.506 ansættelsesforhold, svarende til 1.164 årsværk. Heraf er

ca. 8 pct. ansat i staten og ca. 92 pct. i kommunerne, jf. tabel 11.1. Analyseenheden i tabel 11.1

er ansættelsesforhold og årsværk, mens den i tabel 11.2 og 11.3 er årsværk. I de efterfølgende

analyser er analyseenheden alene ansættelsesforhold.

Tabel 11.1: Faglærte gartnere fordelt på sektor, ansættelsesforhold og årsværk, 2007.

Antal ansættelsesforhold Pct. Antal årsværk Pct.

Stat 106 7 98 8

Kommuner 1.400 93 1.066 92

I alt 1.506 100 1.164 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af de beskæftigede faglærte gartnere i staten og kommunerne er 29,6 pct. henholdsvis 19 pct.

kvinder, jf. tabel 11.2.

Tabel 11.2: Faglærte gartnere fordelt på sektor og køn, pct. af antal årsværk 2007.

Pct. af samlet antal årsværk Stat Kommuner

Mænd 70,4 81,0

Kvinder 29,6 19,0

I alt 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

De 50-59-årige er den største aldersgruppe blandt faglærte gartnere i staten og udgør 42,9

pct. De 40-49-årige er den største aldersgruppe blandt de faglærte gartnere i kommunerne og

udgør 37,2 pct., jf. tabel 11.3.

11. FAGLÆRTE GARTNERE 111