Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 45.4: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 136,23 124,54 135,12

Fravær 4,09 6,58 4,32

Ferie 23,19 22,24 23,10

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 4,14 3,53 4,08

Pension 23,39 18,50 22,92

Genetillæg 3,00 6,24 3,31

Overtidsbetaling 2,37 1,15 2,25

I alt 196 183 195

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 119,62 108,46 118,82

Fravær

Ferie 20,46 19,53 20,23

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 3,55 2,97 3,50

Pension 20,04 15,47 19,61

Genetillæg 2,54 5,17 2,80

Overtidsbetaling

I alt 166 152 165

Anm.: Tal for tekniske servicemedarbejdere i kommunerne. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga.

afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger

Størstedelen af de tekniske servicemedarbejderes standardberegnede timefortjeneste består

også af basisfortjeneste, ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den

standardberegnede timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør

knap 119 kr. af den standardberegnede timefortjeneste, svarende til 72 pct. af den standardberegnede

timefortjeneste. Ferie pr. time udgør omkring 20 kr., hvilket svarer til ca. 12 pct. af

den standardberegnede timefortjeneste. Pensionen udgør knap 20 kr. pr. timen.

45.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår ovenfor, udgør genetillæg ca. 2-6 kr. pr. time af de tekniske servicemedarbejderes

samlede fortjeneste. I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en servicemedarbejder

således 192 kr. pr. præsteret time, jf. figur 45.7.

45. TEKNISKE SERVICEMEDARBEJDERE 599

More magazines by this user
Similar magazines