Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 21.15: Timefortjeneste for kontorpersonale (ikke-uddannede) fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præste-

Kommuner Regioner

ret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 413 2.663 3.076 77 580 657

Gennemsnit 188 190 190 173 181 180

Variationskoefficient 0,16 0,20 0,20 0,18 0,23 0,23

Nedre kvartil, P25 169 170 170 150 160 159

Median 186 185 185 168 176 174

Øvre kvartil, P75 200 202 202 185 193 192

Median/P10 1,17 1,16 1,17 1,21 1,20 1,20

P90/Median 1,16 1,19 1,19 1,25 1,20 1,21

Standardberegnet time-

Kommuner Regioner

fortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 413 2.663 3.076 77 580 657

Gennemsnit 157 156 156 144 147 147

Variationskoefficient 0,12 0,12 0,12 0,16 0,13 0,14

Nedre kvartil, P25 143 144 144 129 134 133

Median 154 155 155 141 146 146

Øvre kvartil, P75 167 166 167 153 159 158

Median/P10 1,14 1,16 1,15 1,17 1,19 1,19

P90/Median 1,16 1,15 1,15 1,18 1,15 1,16

Anm.: Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af kontorpersonalet (ikkeuddannede)

i kommunerne en fortjeneste mellem 144 kr. og 167 kr., mens de 50 pct. i regionerne

ligger mellem 133 kr. og 158 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at kontorpersonalet (ikkeuddannede)

i regionerne og kommunerne har tilnærmelsesvis ens lønspredning, jf. tabel 21.4.

Det fremgår endvidere af tabellen, at lønspredningen er ligelig i den nederste del af lønfordelingen.

Det kommer til udtryk ved, at Median/P10 er næsten den samme som i P90/Median

i begge sektorer, hvilket viser, at der er lige langt fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne

som fra medianen til de laveste 10 pct. af lønningerne.

B21.5.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandligt og kvindeligt kontorpersonale (ikkeuddannede).

Det skal i den forbindelse erindres, at andelen af mænd kun udgør ca. 11-14 pct.

Det forholdsvis begrænsede antal observationer for, så vidt angår de mandlige kontorpersonale

(ikke-uddannede), betyder, at lønfordelingen for denne gruppe bliver forholdsvis ujævn.

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time har mandligt kontorpersonale (ikke-uddannede) en

mindre lønspredning end kvindeligt kontorpersonale (ikke-uddannede), jf. variationskoefficienten

i tabel 21.4. I forhold til den standardberegnede timefortjeneste er lønspredningen for

mænd og kvinder den samme i kommunerne, mens den er lidt større for mænd end for

kvinder i regionerne.

21. KONTORPERSONALE 273

More magazines by this user
Similar magazines