Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at lønspredningen målt som fortjeneste

pr. præsteret time er størst i den øverste del af lønfordelingen. Dette kommer til udtryk

ved, at P90/Median er større end Median/P10, hvilket viser, at der er kortere fra medianen

til de laveste 10 pct. af lønningerne end fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne.

Målt som standardberegnet timefortjeneste er lønspredningen højere i den nederste del af

lønfordelingen.

Det fremgår desuden af tabel 30.22, at fortjenesten for en mandlig og kvindelig politibetjent

er 265 kr. henholdsvis 256 kr. pr. præsteret time. Betragtes i stedet den standardberegnede

timefortjeneste, er timelønnen for mandlige og kvindelige politibetjente henholdsvis 217 kr.

og 204 kr.

Lønspredningen for mænd og kvinder er nogenlunde på samme niveau, jf. variationskoefficienten

i tabel 30.22.

B30.6.2 Lønnens sammensætning

Størstedelen af politibetjentenes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således

udgør basisfortjenesten pr. præsteret time 171 kr. svarende til omkring 65 pct. af fortjenesten

pr. præsteret time, jf. tabel 30.23. Feriebetalinger udgør ca. 30 kr. af fortjeneste pr. præsteret

time, mens pension udgør omkring 33 kr.

Tabel 30.23: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 171,26 163,18 170,59

Fravær 11,32 14,74 11,61

Ferie 30,11 29,31 30,04

Personalegoder 1,16 1,05 1,15

Uregelmæssige betalinger 2,66 2,24 2,62

Pension 33,55 31,80 33,41

Genetillæg 12,26 11,42 12,19

Overtidsbetaling 3,03 1,79 2,93

I alt 265 256 265

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 150,08 141,59 149,66

Fravær

Ferie 26,35 25,45 26,09

Personalegoder 0,96 0,84 0,95

Uregelmæssige betalinger 2,21 1,81 2,18

Pension 27,82 25,63 27,65

Genetillæg 10,06 9,15 10,00

Overtidsbetaling

I alt 217 204 216

Anm.: Tal for statslige basismedarbejdere ekskl. politibetjente på prøve. 15 pct. tjenestemandspension.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger

Størstedelen af politibetjentenes standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardbereg-

410 30. POLITIBETJENTE

More magazines by this user
Similar magazines