Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time er mandlige socialpædagogers lønspredning mindre

end de kvindelige socialpædagogers, jf. variationskoefficienten i tabel 36.4. I forhold til den

standardberegnede timefortjeneste er lønspredningen for mænd og kvinder tæt på samme

niveau.

I gennemsnit er fortjenesten for både en mandlig og kvindelig socialpædagog i den kommunale

sektor 222 kr. pr. præsteret time, jf. figur 36.7. Anskues den standardberegnede timefortjeneste,

er timelønnen for mandlige og kvindelige socialpædagoger i den kommunale sektor

henholdsvis 183 kr. og 181 kr., jf. figur 36.8.

Figur 36.7: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale socialpædagoger, fordelt på køn,

gennemsnit, 2007

pct. pct.

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Figur 36.8: Standardberegnet timefortjeneste for

kommunale socialpædagoger fordelt på køn,

gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at lette læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I regionerne er den gennemsnitlige fortjeneste for mandlige og kvindelige socialpædagoger

henholdsvis 228 kr. og 231 kr. pr. præsteret time, jf. figur 36.9. Målt ved den standardberegnede

timefortjeneste er timelønnen for både en mandlig og en kvindelig socialpædagog i den

regionale sektor 185 kr. for begge køn, jf. figur 36.10.

Figur 36.9: Fortjeneste pr. præsteret time for

regionale socialpædagoger, fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

12

10

8

6

4

2

12

10

8

6

4

2

pct. pct.

Figur 36.10: Standardberegnet timefortjeneste

for regionale socialpædagoger fordelt på køn,

gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at lette læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

36.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af socialpædagogernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension.

Således udgør basisfortjenesten pr. præsteret time knap 145 kr. i kommunerne og godt 144

kr. i regionerne, svarende til omkring 62 pct. - 65 pct. af fortjenesten pr. præsteret time i beg-

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

pct. pct.

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

12

10

12

10

36. SOCIALPÆDAGOGER 475

8

6

4

2

8

6

4

2