Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 40.4: Timefortjeneste for specialarbejdere fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr.

Stat Kommuner Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

- - 530 10.218 900 11.118 - - 226

Gennemsnit - - 188 193 178 192 - - 186

Variationskoefficient - - 0,12 0,18 0,24 0,19 - - 0,22

Nedre kvartil, P25 - - 176 175 159 174 - - 164

Median - - 187 189 175 188 - - 181

Øvre kvartil, P75 - - 197 206 189 205 - - 196

Median/P10 - - 1,12 1,18 1,23 1,18 - - 1,17

P90/Median - - 1,11 1,20 1,20 1,20 - - 1,22

Standardberegnet

Stat Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

- - 530 10.218 900 11.118 - - 226

Gennemsnit - - 154 161 146 160 - - 151

Variationskoefficient - - 0,08 0,13 0,12 0,13 - - 0,12

Nedre kvartil, P25 - - 147 149 133 148 - - 140

Median - - 154 160 147 159 - - 151

Øvre kvartil, P75 - - 162 172 157 171 - - 161

Median/P10 - - 1,12 1,17 1,22 1,18 - - 1,17

P90/Median - - 1,10 1,17 1,14 1,17 - - 1,14

Anm.: Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af specialarbejderne i staten en

fortjeneste på mellem 147 kr. og 162 kr., i kommunerne ligger de 50 pct. mellem 148 kr. og

171 kr., mens de 50 pct. i regionerne ligger mellem 140 kr. og 161 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at specialarbejderne i kommunerne

og regionerne har en større lønspredning end i staten, jf. tabel 40.4. Det er tilfældet,

uanset om man betragter fortjenesten pr. præsteret time eller den standardberegnede timefortjeneste.

Det fremgår endvidere af tabellen, at lønspredningen i staten stort set er den

samme i den øverste og den nederste del af lønfordelingen. Det kommer til udtryk ved, at

Median/P10 og P90/Median er næsten lige store. Det samme gør sig gældende i kommunerne.

I regionerne er lønspredningen størst i den øverste del af lønfordelingen, når man ser på

fortjenesten pr. præsteret time. Det kommer til udtryk ved, at Median/P10 er lavere end

P90/Median, hvilket viser, at der er længere fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne

end fra medianen til de laveste 10 pct. af lønningerne. Det omvendte er tilfældet i regionerne,

når man ser på den standardberegnede timefortjeneste. Da er lønspredningen størst i

den laveste del af lønfordelingen.

40.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandlige og kvindelige specialarbejdere. Det skal i

den forbindelse erindres, at det kun er i den kommunale sektor, at der opdeles på køn, samt

at andelen af kvinder i kommunerne kun udgør ca. 7 pct. Det forholdsvis begrænsede antal

40. SPECIALARBEJDERE 543

More magazines by this user
Similar magazines