Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af bygningskonstruktørerne i

staten en timeløn på mellem 224 kr. og 254 kr., mens de 50 pct. i kommunerne ligger mellem

206 kr. og 238 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at lønspredningen er stort set ens

for bygningskonstruktørerne kommunerne og i staten, jf. tabel 5.4.

5.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandlige og kvindelige bygningskonstruktører. Det

skal i den forbindelse erindres, at antallet af bygningskonstruktører i staten er begrænset. Det

betyder, at lønnen ikke opgøres særskilt for mandlige og kvindelige bygningskonstruktører i

staten.

I gennemsnit er fortjenesten for en kvindelig og en mandlig bygningskonstruktører i den

kommunale sektor henholdsvis 262 kr. og 270 kr. pr. præsteret time, jf. figur 5.5. Anskues den

standardberegnede timefortjeneste, er timelønnen for kvindelige og mandlige bygningskonstruktører

i den kommunale sektor henholdsvis 213 kr. og 227 kr., jf. figur 5.6.

Figur 5.5: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale bygningskonstruktører fordelt på

køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

16

14

12

10

8

6

4

2

Figur 5.6: Standardberegnet timefortjeneste for

kommunale bygningskonstruktører fordelt på

køn, gennemsnit, 2007

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time er mandlige bygningskonstruktørers lønspredning

mindre end de kvindelige bygningskonstruktørers, jf. variationskoefficienten i tabel 5.4. I

forhold til den standardberegnede timefortjeneste er lønspredningen for mænd og kvinder på

samme niveau.

5.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af bygningskonstruktørernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension.

Således udgør basisfortjenesten pr. præsteret time 183-184 kr. i kommuner og staten,

svarende til omkring 65-68 pct. af fortjenesten pr. præsteret time, jf. tabel 5.5. Ferie pr. præsteret

time udgør i begge sektorer omkring 31-32 kr., hvilket svarer til ca. 11-12 pct. for begge

sektorer. Pensionen i kommunerne og staten udgør henholdsvis 39 kr. og 40 kr. af fortjenesten

pr. præsteret time.

52 5. BYGNINGSKONSTRUKTØRER

pct. pct.

16

14

12

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

16

14

12

10

More magazines by this user
Similar magazines