Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at lønspredningen er lidt større

for kvinder end for mænd målt ved fortjeneste pr. præsteret time. Det omvendte gør sig gældende,

når den standardberegnede timefortjeneste anvendes. Det fremgår endvidere af tabel

26.9, at lønspredningen er større i den nederste del af lønfordelingen end i den øverste del af

lønfordelingen. P90/Median er således mindre end Median/P10, hvilket viser, at der er længere

fra medianen til de nederste 10 pct. af lønningerne end fra medianen til de højeste

10 pct. af lønningerne.

26.3.2 Lønnens sammensætning

Størstedelen af basismedarbejdernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension.

Således udgør basisfortjenesten pr. præsteret time godt 193 kr., svarende til ca. 66 pct. af fortjenesten

pr. præsteret time, jf. tabel 26.10. Feriebetalinger pr. præsteret time udgør ca. 34 kr.,

hvilket svarer til knap 12 pct. Pensionen udgør knap 45 kr. af fortjenesten pr. præsteret time.

Tabel 26.10: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 197,89 189,16 193,36

Fravær 10,09 12,48 11,30

Ferie 34,07 33,02 33,52

Personalegoder 0,04 0,34 0,19

Uregelmæssige betalinger 6,44 5,40 5,90

Pension 45,61 43,74 44,63

Genetillæg 0,42 0,02 0,22

Overtidsbetaling 0,01 0,04 0,02

I alt 295 284 289

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 171,81 164,08 167,80

Fravær

Ferie 29,29 28,23 28,74

Personalegoder 0,03 0,30 0,17

Uregelmæssige betalinger 5,39 4,49 4,92

Pension 37,96 35,83 36,86

Genetillæg 0,36 0,02 0,18

Overtidsbetaling

I alt 245 233 239

Anm.: Tal for basismedarbejdere i staten. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af basismedarbejdernes standardberegnede timefortjeneste består af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetaling ikke indgår i den standardberegnede

timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør knap 168 kr. af dens

standardberegnede timefortjeneste svarende til 70 pct. af den standardberegnede timefortjeneste.

Ferie udgør ca. 29 kr. af den standardberegnede timefortjeneste, mens pension udgør

ca. 37 kr. svarende til henholdsvis 12 pct. og godt 15 pct..

26. MAGISTRE 355

More magazines by this user
Similar magazines