Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

B30.5 Politibetjente inkl. politibetjente på prøve - pensionsprocent 15

I kortlægningerne ovenfor er værdien af tjenestemandspensionen indregnet med en værdi på

30 pct. I det følgende kortlægges politibetjente inkl. politibetjente på prøve på baggrund af en

tjenestemandspensionsprocent på 15.

B30.5.1 Løn og lønspredning for politibetjente

I gennemsnit er fortjenesten for politibetjente (inkl. betjente på prøve) 255 kr. pr. præsteret

time, jf. tabel 30.18. Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste,

tjener politibetjente i staten i gennemsnit 210 kr. i timen, når tjenestemandspensionsprocenten

antages at være 15.

Tabel 30.18: Timefortjeneste for statslige politibetjente fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 6155 711 6866

Gennemsnit 257 239 255

Variationskoefficient 0,16 0,19 0,16

Nedre kvartil, P25 241 200 237

Median 258 242 256

Øvre kvartil, P75 274 261 273

Median/P10 1,30 1,27 1,30

P90/Median 1,15 1,17 1,15

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 6155 711 6866

Gennemsnit 211 194 210

Variationskoefficient 0,13 0,13 0,13

Nedre kvartil, P25 198 168 193

Median 215 195 214

Øvre kvartil, P75 225 214 224

Median/P10 1,28 1,20 1,29

P90/Median 1,12 1,15 1,12

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. politibetjente på prøve. Fortjeneste inkl. genetillæg. 15 pct. tjenestemandspension.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

50 pct. af politibetjentene har en fortjeneste på mellem 237 kr. og 273 kr. pr. præsteret time

svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 30.18. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste

har 50 pct. af politibetjentene en fortjeneste mellem 193 kr. og 224 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at lønspredningen målt som fortjeneste

pr. præsteret time er størst i den nederste del af lønfordelingen. Dette kommer til

udtryk ved, at P10/Median er større end Median/P90, hvilket viser, at der er længere fra medianen

til de laveste 10 pct. af lønningerne end fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne.

Målt som standardberegnet timefortjeneste er lønspredningen tilsvarende større i den

nederste del af lønfordelingen.

Det fremgår desuden af tabel 30.18, at fortjenesten for en mandlig og kvindelig politibetjent

er 257 kr. henholdsvis 239 kr. pr. præsteret time. Betragtes i stedet den standardberegnede

406 30. POLITIBETJENTE

More magazines by this user
Similar magazines