Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

sten pr. præsteret time overvurderes derfor for gruppen. Langt størstedelen af basisgruppen

af jurister og økonomer har et rådighedstillæg og dermed en tilhørende rådighedsforpligtelse.

20.4 Beskrivelse af den lokale løndannelse

I forbindelse med overgangen til ny løn forudsættes en del af løndannelsen at ske lokalt ude

på den enkelte arbejdsplads. I dette afsnit beskrives den lokale løndannelse for jurister og

økonomer i stat, kommuner og regioner.

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik og Finansministeriets

forhandlingsdatabase til beskrivelsen af den lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der hverken i FLD’s lønstatistik eller Finansministeriets forhandlingsdatabase

indgår en opgørelse timer. Det er derfor ikke muligt at danne Lønkommissionens to

gennemgående lønbegreber, den standardberegnede timefortjeneste og fortjenesten pr. præsteret

time.

I afsnittet opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

jurister og økonomer fordelt på køn og sektor samt på henholdsvis basismedarbejder og basismedarbejdere/specialister

i staten, jf. figur 20.13.

Tabel 20.13: De lokale tillægs andel af samlet løn ekskl. overarbejde, jurister og økonomer, pct., 2007

Mænd Kvinder I alt

Stat

Basismedarbejdere 7,5 6,9 7,2

Basismedarbejdere inkl. specialister

Kommuner

9,9 8,7 9,2

Basismedarbejdere inkl. specialister

Regioner

15,9 12,9 14,2

Basismedarbejdere inkl. specialister 11,1 9,1 10,0

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, Finansministeriets forhandlingsdatabase, 4. kvartal 2007 og egne

beregninger.

Tabel 20.13 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for jurister

og økonomer inkl. specialister i stat, kommuner og regioner udgør henholdsvis 9,2 pct., 14,2

pct. og 10,0 pct. For de mandlige ansatte er den lokale løns andel i alle tre sektorer højere

end for de kvindelige ansatte.

For basismedarbejderne i staten ligger den lokale løns andel på 7,2 pct. For de mandlige jurister

og økonomer er den lokale løns andel på 7,5 pct. lidt højere end for de kvindeliges på 6,9

pct.

For jurister og økonomer (inkl. specialister) i staten udgør den lokale løn mere end de lokale

tillæg i Finansministeriets forhandlingsdatabase. Det skyldes, at en lokal aftalt lønforbedring i

form af placering på et højere løntrin mv. i Finansministeriets forhandlingsdatabase opgøres

som en centralt aftalt løndel. For jurister og økonomer (inkl. specialister) i staten er der der-

20. JURISTER OG ØKONOMER 253

More magazines by this user
Similar magazines