Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

36.3 Socialpædagoger, ledere

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for socialpædagoger i kommuner og regioner,

som er ledere. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønsbegreberne.

36.3.1 Løn og lønspredning for socialpædagoger

Socialpædagoger, som er ledere, tjener i kommunerne i gennemsnit 330 kr. pr. præsteret

time, mens de i regionerne i gennemsnit tjener 357 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 36.8. Udtrykkes

den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener ledere

i kommunerne og regionerne henholdsvis 280 og 302 kr. i timen.

Som det fremgår af afsnit 36.1 er der få mandlige ledende socialpædagoger i regionerne, hvilket

betyder, at det ikke er muligt at opgøre lønnen særskilt for mænd og kvinder i denne sektor.

Tabel 36.8: Timefortjeneste for socialpædagoger fordelt på sektor, kr., 2007

Fortjeneste pr.

Kommuner Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal

ansættelsesforhold 293 353 646 - - 117

Gennemsnit 337 323 330 357

Variationskoefficient 0,19 0,17 0,18 - - 0,24

Nedre kvartil, P25 296 282 287 - - 308

Median 327 313 319 - - 343

Øvre kvartil, P75 371 356 363 - - 386

Median/P10 1,21 1,21 1,20 - - 1,19

P90/Median 1,25 1,26 1,27 - - 1,27

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

293 353 646 - - 117

Gennemsnit 286 274 280 - - 302

Variationskoefficient 0,17 0,16 0,17 - - 0,17

Nedre kvartil, P25 252 238 244 - - 265

Median 279 267 273 - - 288

Øvre kvartil, P75 314 302 308 - - 329

Median/P10 1,20 1,20 1,21 - - 1,15

P90/Median 1,25 1,27 1,25 - - 1,31

Anm.: Tal for ledere. Opgjort inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I kommunerne har 50 pct. af lederne en fortjeneste på mellem 287 kr. og 363 kr. pr. præsteret

time svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 36.8. I regionerne har 50 pct. af lederne en

fortjeneste på mellem 308 kr. og 386 kr. pr. præsteret time.

480 36. SOCIALPÆDAGOGER

More magazines by this user
Similar magazines