Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

10 pct. af lønningerne end fra medianen til de laveste 10 pct. af lønningerne. For den standardberegnede

timefortjeneste ses der ingen væsentlig forskel i fordelingen.

39.4.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandlige og kvindelige SOSU-hjælpere. Det skal i

den forbindelse erindres, at antallet af mænd er begrænset. Det forholdsvis begrænsede antal

observationer, for så vidt angår de mandlige SOSU-hjælpere, betyder, at lønfordelingen for

denne gruppe bliver forholdsvis ujævn.

Betragtes de to lønbegreber er mandlige SOSU-hjælperes lønspredning sammenfaldende

med de kvindelige SOSU-hjælperes, jf. variationskoefficienten i tabel 3.

I gennemsnit er fortjenesten for en kvindelig og mandlig SOSU-hjælpere i den kommunale

sektor henholdsvis 199 kr. og 203 kr. pr. præsteret time, jf. figur 39.15. Anskues den standardberegnede

timefortjeneste, er timelønnen for kvindelige og mandlige SOSU-hjælpere i

den kommunale sektor henholdsvis 160 kr. og 167 kr., jf. figur 39.16.

Figur 39.15: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale SOSU-hjælpere fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Figur 39.16: Standardberegnet timefortjeneste

for kommunale SOSU-hjælpere fordelt på køn,

gennemsnit, 2007

Anm.: Ekskl. hjemmehjælpere. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

39.4.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af SOSU-hjælpernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således

udgør basisfortjenesten pr. præsteret time 121 kr., svarende til omkring 61 pct. af fortjenesten

pr. præsteret time, jf. tabel 39.10. Feriebetalinger pr. præsteret time udgør omkring

22 kr., hvilket svarer til ca. 11 pct. Pensionen udgør 21 kr. pr. præsteret time.

530 39. SOSU-HJÆLPERE

pct. pct.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

16

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines