Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Tabel 30.14: Timefortjeneste for statslige politibetjente, kr., 2007

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Fortjeneste pr. præsteret time I alt

Antal ansættelsesforhold 1.542

Gennemsnit 341

Variationskoefficient 0,14

Nedre kvartil, P25 312

Median 330

Øvre kvartil, P75 349

Median/P10 1,10

P90/Median 1,10

Standardberegnet timefortjeneste I alt

Antal ansættelsesforhold 1.542

Gennemsnit 285

Variationskoefficient 0,13

Nedre kvartil, P25 262

Median 278

Øvre kvartil, P75 293

Median/P10 1,09

P90/Median 1,16

Anm.: Tal for ledere. Opgjort inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

50 pct. af lederne har en fortjeneste på mellem 312 kr. og 349 kr. pr. præsteret time jf. nedre

og øvre kvartil i tabel 30.14. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af

lederne en fortjeneste mellem 262 kr. og 293 kr.

Det fremgår desuden af tabel 30.14, at lønspredningen målt som fortjeneste pr. præsteret

time er den samme i den øverste og nederste del af lønfordelingen. Dette kommer til udtryk

ved, at P90/Median og Median/P10 er ens, hvilket viser, at der er samme afstand fra medianen

til de laveste 10 pct. af lønningerne, som fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne.

I forhold til den standardberegnede timefortjeneste kan det konkluderes, at lønspredningen

er størst i den øverste del af lønfordelingen.

B30.4.2 Lønnens sammensætning

Størstedelen af ledernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således udgør

basisfortjenesten pr. præsteret time ca. 202 kr., svarende til knap 59 pct. af fortjenesten pr.

præsteret time, jf. tabel 30.15. Feriebetalinger pr. præsteret time udgør knap 35 kr., mens pension

udgør 76 kr. af fortjenesten pr. præsteret time.

30. POLITIBETJENTE 403

More magazines by this user
Similar magazines