Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

14.2.6 Øvrige ansættelsesvilkår

For fysioterapeuter i kommuner og regioner gælder, at opsparede genetillæg og overtidsbetalinger

enten kan udbetales eller afspadseres. De kommunale og regionale indberetninger for

2007 indeholder oplysninger om det udbetalte, men ikke om de afspadserede genetillæg og

de afspadserede overtidstillæg. I lønopgørelserne indgår derfor kun den del, som bliver udbetalt.

Konsekvensen heraf er, at fortjenesten pr. præsteret time for fysioterapeuter i kommuner

og regioner er undervurderet. Den standardberegnede timefortjeneste påvirkes ikke heraf.

14.3 Ledende fysioterapeuter

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for fysioterapeuter i kommuner og regioner, som

er ledere. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønsbegreber. Til sidst i afsnittet

behandles øvrige ansættelsesvilkår for ledere, som ikke er omfattet af lønstatistikken.

14.3.1 Løn og lønspredning for fysioterapeuter

Fysioterapeuter, som er ledere, tjener i kommunerne i gennemsnit 266 kr. pr. præsteret time,

mens de i regionerne i gennemsnit tjener 267 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 14.8. Udtrykkes

den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener ledere i

kommunerne og regionerne henholdsvis 226 og 224 kr. i timen.

Tabel 14.8: Timefortjeneste for fysioterapeuter fordelt på sektor, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Antal ansættelsesforhold 218 172

Gennemsnit 266 267

Variationskoefficient 0,18 0,17

Nedre kvartil, P25 244 242

Median 257 258

Øvre kvartil, P75 278 286

Median/P10 1,13 1,15

P90/Median 1,20 1,29

Standardberegnet timefortjeneste Kommuner Regioner

Antal ansættelsesforhold 218 172

Gennemsnit 226 224

Variationskoefficient 0,12 0,16

Nedre kvartil, P25 207 203

Median 223 215

Øvre kvartil, P75 239 237

Median/P10 1,12 1,12

P90/Median 1,18 1,28

Anm.: Tal for ledere. Opgjort inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I kommunerne har 50 pct. af lederne en fortjeneste på mellem 244 kr. og 278 kr. pr. præsteret

time svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 14.8. I regionerne har 50 pct. af lederne en

fortjeneste på mellem 242 kr. og 286 kr. pr. præsteret time.

14. FYSIOTERAPEUTER 155

More magazines by this user
Similar magazines