Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

I kommunerne har 50 pct. af ergoterapeuterne en fortjeneste på mellem 209 kr. og 237 kr.

pr. præsteret time, svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 9.4. I regionerne har 50 pct. af ergoterapeuterne

en fortjeneste på mellem 195 kr. og 236 kr. pr. præsteret time.

Tabel 9.4: Timefortjeneste for ergoterapeuter fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præste-

Kommuner Regioner

ret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 198 4.079 4.277 68 1.463 1.531

Gennemsnit 225 228 228 214 226 226

Variationskoefficient 0,13 0,23 0,22 0,14 0,31 0,31

Nedre kvartil, P25 210 209 209 191 195 195

Median 223 224 224 206 219 219

Øvre kvartil, P75 238 237 237 227 236 236

Median/P10 1,16 1,18 1,18 1,11 1,20 1,20

P90/Median 1,17 1,13 1,13 1,24 1,18 1,18

Standardberegnet time-

Kommuner Regioner

fortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 198 4.079 4.277 68 1.463 1.531

Gennemsnit 185 186 186 179 177 177

Variationskoefficient 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,12

Nedre kvartil, P25 172 174 174 164 160 160

Median 188 188 188 176 178 177

Øvre kvartil, P75 196 198 198 192 193 193

Median/P10 1,19 1,20 1,19 1,13 1,18 1,18

P90/Median 1,12 1,10 1,10 1,17 1,14 1,14

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af ergoterapeuterne i kommunerne

en fortjeneste mellem 174 kr. og 198 kr. I regionerne har 50 pct. en standardberegnet

timefortjeneste mellem 160 kr. og 193 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at lønspredningen blandt ergoterapeuter

i regionerne er større end i kommunerne. Det fremgår endvidere af tabel 9.4, at lønspredningen

i både kommuner og regioner er mindre i den øverste del end i den nederste del

af lønfordelingen. Median/P10 er således større end P90/Median i begge sektorer, hvilket

viser, at der er kortere fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne end fra medianen til

de laveste 10 pct. af lønningerne.

9.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandlige og kvindelige ergoterapeuter.

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time er mandlige ergoterapeuters lønspredning mindre

end de kvindelige ergoterapeuters, jf. variationskoefficienten i tabel 9.4. I forhold til den standardberegnede

timefortjeneste er lønspredningen for mænd og kvinder tæt på samme niveau.

I gennemsnit er fortjenesten for en kvindelig og mandlig ergoterapeuter i den kommunale

sektor henholdsvis 228 kr. og 225 kr. pr. præsteret time. Anskues den standardberegnede

90 9. ERGOTERAPEUTER

More magazines by this user
Similar magazines