Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

7. Diplomingeniører

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

7.1 Beskrivelse af gruppen diplomingeniører

Kortlægningen af diplomingeniører omfatter ansættelser i kommuner og regioner. Diplomingeniører

i den kommunale sektor er beskæftiget med tekniske problemstillinger mv. i den

kommunale forvaltning. I den regionale sektor er diplomingeniører beskæftiget med tekniske

problemstillinger mv. på bl.a. sygehuse.

Det skal bemærkes, at datagrundlaget for gruppen diplomingeniører omfatter både diplom-,

akademi- og teknikumingeniører, jf. figur 7.9 nedenfor.

Datagrundlaget omfatter i alt 2.306 ansættelsesforhold, svarende til 1.659 årsværk. 91 pct. af

årsværkene er ansat i kommunerne, mens 9 pct. er ansat i regionerne, jf. tabel 7.1. Analyseenheden

i tabel 7.2 og 7.3 er årsværk. I de efterfølgende analyser er den ansættelsesforhold.

Tabel 7.1: Diplomingeniører fordelt på sektor, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Kommuner 2.122 92 1.515 91

Regioner 184 8 144 9

I alt 2.306 100 1.659 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af de beskæftigede diplomingeniører i kommuner og regioner godt 70 pct. henholdsvis 75

pct. mænd, jf. tabel 7. 2.

Tabel 7.2: Diplomingeniører fordelt på sektor og køn, pct. af antal årsværk, 2007

Pct. af samlet antal årsværk Kommuner Regioner

Mænd 70,9 75,0

Kvinder 29,1 25,0

I alt 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

De 40-49-årige er den største aldersgruppe blandt diplomingeniørerne og udgør henholdsvis

33,5 pct. og 36,4 pct. i kommuner og regioner, jf. tabel 7.3.

7. DIPLOMINGENIØRER 67