Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

50 pct. af serviceassistenterne har en fortjeneste på mellem 169 kr. og 189 kr. pr. præsteret

time svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 35.3. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste

har 50 pct. af serviceassistenterne en fortjeneste mellem 139 kr. og 152 kr.

Tabel 35.3: Timefortjeneste for regionale serviceassistenter fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 66 234 300

Gennemsnit 190 186 187

Variationskoefficient 0,20 0,30 0,28

Nedre kvartil, P25 172 169 169

Median 183 178 178

Øvre kvartil, P75 197 188 189

Median/P10 1,13 1,10 1,10

P90/Median 1,25 1,16 1,18

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 66 234 300

Gennemsnit 149 145 146

Variationskoefficient 0,10 0,07 0,08

Nedre kvartil, P25 141 139 139

Median 145 145 145

Øvre kvartil, P75 158 151 152

Median/P10 1,07 1,09 1,08

P90/Median 1,18 1,08 1,10

Anm.: Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Det fremgår endvidere af tabel 35.3, at lønspredningen, når man ser på fortjenesten pr. præsteret

time, er større i den øverste del end den nederste del af lønfordelingen. P90/Median er

således større end Median/P10, hvilket viser, at der er længere fra medianen til de højeste

10 pct. af lønningerne end fra medianen til de laveste 10 pct. af lønningerne. For den standardberegnede

timefortjeneste ses der kun en mindre forskel i fordelingen.

35.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandlige og kvindelige serviceassistenter.

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time er mandlige serviceassistenters lønspredning mindre

end de kvindelige serviceassistenters, jf. variationskoefficienten i tabel 35.3. I forhold til den

standardberegnede timefortjeneste er lønspredningen lidt større for mænd end for kvinder.

I gennemsnit er fortjenesten for en kvindelig og mandlig serviceassistent i den regionale sektor

henholdsvis 186 kr. og 190 kr. pr. præsteret time, jf. figur 35.5. Anskues den standardberegnede

timefortjeneste, er timelønnen for kvindelige og mandlige serviceassistenter i den

regionale sektor henholdsvis 145 kr. og 149 kr., jf. figur 35.6.

35. SERVICEASSISTENTER 465

More magazines by this user
Similar magazines