Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 25.15: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 255

Værdi af spisepause 19

Inkl. betalt spisepause 274

Anm.: Tal for kommunale basismedarbejdere. Inkl. genetillæg. 15 pct. tjenestemandspension.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

25.5 Folkeskolelærere, ledere - pensionsprocent 15

I det følgende kortlægges folkeskolelærere, som er ledere, på baggrund af en tjenestemandspensionsprocent

på 15.

25.5.1 Løn og lønspredning for folkeskolelærere

Folkeskolelærere, som er ledere, tjener i kommunerne i gennemsnit 326 kr. pr. præsteret

time, jf. tabel 25.16. Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste,

tjener ledere i kommunerne 279 i timen.

Tabel 25.16: Timefortjeneste for kommunale folkeskolelærere fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time I alt

Antal ansættelsesforhold 4.310

Gennemsnit 326

Variationskoefficient 0,15

Nedre kvartil, P25 298

Median 319

Øvre kvartil, P75 345

Median/P10 1,12

P90/Median 1,16

Standardberegnet timefortjeneste I alt

Antal ansættelsesforhold 4.310

Gennemsnit 279

Variationskoefficient 0,11

Nedre kvartil, P25 258

Median 275

Øvre kvartil, P75 297

Median/P10 1,12

I alt 1,15

Anm.: Tal for ledere. Opgjort inkl. genetillæg. 15 pct. tjenestemandspension.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I kommunerne har 50 pct. af lederne en fortjeneste på mellem 298 kr. og 345 kr. pr. præsteret

time svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 25.16. Betragtes den standardberegnede

timefortjeneste har 50 pct. af lederne i kommunerne en fortjeneste mellem 258 kr. og 297 kr.

25. LÆRERE (FOLKESKOLEN) 337

More magazines by this user
Similar magazines