Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 38.6: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for SOSU-assistenter fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præ-

Kommuner Regioner

steret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

1.327 34.306 35.633 850 11.598 12.448

Gennemsnit 198 193 193 204 198 198

Variationskoefficient 0,18 0,20 0,20 0,23 0,23 0,23

Nedre kvartil, P25 181 177 177 181 180 180

Median 194 188 188 196 192 192

Øvre kvartil, P75 208 201 201 211 205 206

Median/P10 1,15 1,13 1,13 1,14 1,14 1,14

P90/Median 1,18 1,16 1,16 1,20 1,16 1,16

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

1.327 34.306 35.633 850 11.598 12.448

Gennemsnit 164 158 158 165 157 158

Variationskoefficient 0,12 0,10 0,10 0,14 0,09 0,10

Nedre kvartil, P25 152 148 148 151 148 149

Median 163 157 158 162 157 158

Øvre kvartil, P75 173 166 166 173 165 166

Median/P10 1,14 1,12 1,12 1,13 1,12 1,12

P90/Median 1,15 1,12 1,12 1,17 1,10 1,11

Anm.: Inkl. plejehjemsassistenter, sygehjælpere og plejere. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, har 50 pct. af SOSUassistenterne

mv. i kommunerne en fortjeneste mellem 148 kr. og 166 kr., mens de 50 pct. i

regionerne ligger mellem 149 kr. og 166 kr.

I gennemsnit er fortjenesten for kvindelige og mandlige SOSU-assistenter mv. i den kommunale

sektor henholdsvis 193 kr. og 198 kr. pr. præsteret time, jf. figur 38.11. Ses der på den

standardberegnede timefortjeneste, er timelønnen for kvindelige og mandlige SOSUassistenter

mv. i den kommunale sektor henholdsvis 158 og 164 kr., jf. figur 38.12.

510 38. SOSU-ASSISTENTER