Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

to gennemgående lønbegreber, den standardberegnede timefortjeneste og fortjenesten pr.

præsteret time.

I afsnittet opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

bygningskonstruktører fordelt på sektor og køn, jf. tabel 5.8.

Tabel 5.8: De lokale tillægs andel af samlet løn ekskl. overarbejde, bygningskonstruktører, pct., 2007

Mænd Kvinder I alt

Stat

Basismedarbejdere

Kommuner

18,3 14,9 17,8

Basismedarbejdere 20,4 15,9 19,6

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, Finansministeriets forhandlingsdatabase, 4. kvartal 2007 og egne

beregninger.

Tabel 5.8 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for bygningskonstruktører

i staten er 17,8 pct., mens den i kommunerne udgør 19,6 pct.

Det fremgår desuden af tabel 5.8, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde

generelt er højere for mænd end for kvinder. Den lokale løns andel for mandlige bygningskonstruktører

i staten er 18,3 pct., mens den for kvinderne er 14,9 pct. I kommunerne

er de tilsvarende andele henholdsvis 20,4 pct. og 15,9 pct.

For bygningskonstruktører udgør den lokale løn mere end de lokale tillæg i FLD’s lønstatistik.

Det skyldes, at en lokal aftalt lønforbedring i form af højere grundlønsindplacering i

FLD lønstatistikken opgøres som en centralt aftalt løndel. For bygningskonstruktører er derfor

foretaget en yderpunktsberegning, hvor forskellen mellem den overenskomstbestemte

minimumsløn og den faktiske løn i lønstatistikken er opgjort, jf. tabel 5.9.

Tabel 5.9: Den lokale løns andel beregnet som forskellen mellem den overenskomstbestemte minimumsløn

og den faktiske løn i lønstatistikken, bygningskonstruktører i kommuner, pct., 2007

Mænd Kvinder I alt

Kommuner

Basismedarbejdere 26,6 20,8 25,6

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger.

Den faktiske lokallønsandel for bygningskonstruktører i kommunerne udgør således mellem

19,6 pct. og 25,6 pct. for gruppen samlet.

For mandlige bygningskonstruktører i kommunerne udgør andelen mellem 20,4 pct. og 26,6

pct., mens den for kvindelige bygningskonstruktører udgør mellem 15,9 pct. og 20,8 pct.

5.4 Gruppens afgrænsning

Den tekniske afgrænsning af bygningskonstruktører i staten fremgår af tabel 5.10.

5. BYGNINGSKONSTRUKTØRER 57

More magazines by this user
Similar magazines