Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 4.3: Bioanalytikere fordelt på sektor, alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007

Pct. af antal årsværk

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

-29 år 12,5 6,6 6,9 18,0 11,3 11,8

30-39 år 12,5 12,8 12,9 25,7 20,2 20,5

40-49 år 37,5 27,0 27,7 24,3 24,6 24,5

50-59 år 25,0 38,8 38,1 28,3 35,2 34,8

60+ år 12,5 14,8 14,4 3,7 8,7 8,4

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Godt 92 pct. af lederne i regionerne har en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 37 timer og

derover, mens det er tilfældet for 66 pct. af basismedarbejderne i regionerne og ca. 50 pct. af

basismedarbejderne i staten, jf. figur 4.1.

Af de mandlige basismedarbejdere i regionerne har godt 94 pct. en aftalt ugentlig arbejdstid

på 37 timer og derover, mens det for kvinderne er knap 64 pct., jf. figur 4.2.

Figur 4.1: Bioanalytikere fordelt på ugentligt aftalte

timer, sektor og basismedarbejdere og ledere,

2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

27 28 29 30 31 32

timer

33 34 35 36 37+

Basis, stat Basis, reg. Leder, reg.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Figur 4.2: Regionale bioanalytikere (basis) fordelt

på ugentligt aftalte timer, sektor og køn,

2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 4.1 og 4.2 afkortet

ved 27 timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

timer

Mænd, reg. Kvinder, reg.

I regionerne har ledere mindre fravær end basismedarbejdere. Således har 22 pct. af lederne i

regionerne i regionerne 0 årlige fraværsdage, mens det tilsvarende tal for basismedarbejdere

er 9 pct. I staten er andelen 5 pct., jf. figur 4.3.

Blandt mandlige bioanalytikere ansat i regionerne havde 11 pct. ikke nogen fraværsdage i

2007, mens 8 pct. af de kvindelige ikke havde nogen fraværsdage i 2007, jf. figur 4.4.

34 4. BIOANALYTIKERE

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

More magazines by this user
Similar magazines