Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

nede timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør knap 150 kr.

svarende til omkring 69 pct. af den standardberegnede timefortjeneste. Ferie og pension udgør

henholdsvis ca. 26 kr. og ca. 28 kr. af den standardberegnede timefortjeneste.

B30.6.3 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgik ovenfor udgør genetillægget en betydelig del af politibetjentenes gennemsnitlige

fortjeneste. I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en politibetjent 252

kr. pr. præsteret time, jf. tabel 30.24. Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede

timefortjeneste ekskl. genetillæg, tjener politibetjente i gennemsnit 206 kr. i

timen.

Tabel 30.24: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for statslige politibetjente fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 5.448 533 5.981

Gennemsnit 253 244 252

Variationskoefficient 0,14 0,16 0,14

Nedre kvartil, P25 241 225 240

Median 251 245 251

Øvre kvartil, P75 263 258 263

Median/P10 1,16 1,22 1,17

P90/Median 1,12 1,13 1,12

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 5.448 533 5.981

Gennemsnit 207 195 206

Variationskoefficient 0,10 0,10 0,10

Nedre kvartil, P25 201 179 199

Median 210 199 210

Øvre kvartil, P75 214 210 214

Median/P10 1,19 1,19 1,21

P90/Median 1,07 1,09 1,07

Anm.: Tal for basismedarbejdere ekskl. politibetjente på prøve. 15 pct. tjenestemandspension.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Den nedre og øvre kvartil for fortjenesten ekskl. genetillæg er henholdsvis 240 kr. og 263 kr.

pr. præsteret time. Det svarer til, at 50 pct. af politibetjentene har en fortjeneste ekskl. genetillæg

på mellem 240 kr. og 263 kr. pr. præsteret time. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste

ekskl. genetillæg, har 50 pct. af politibetjentene en fortjeneste mellem 199 kr. og

214 kr.

B30.6.4 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at politibetjentes spisepause er præsteret

arbejdstid. Med indregning af værdien af arbejdsgiverbetalt frokostpause lægges det til grund,

at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for politibetjente

(ekskl. betjente på prøve) opgøres til 284 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 30.25.

30. POLITIBETJENTE 411

More magazines by this user
Similar magazines