Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 40.3: Specialarbejdere fordelt på sektor, alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007

Pct. af antal

Stat Kommuner Regioner

årsværk Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

-29 år 1,4 2,7 1,7 2,9 3,5 3,0 2,3 6,7 2,6

30-39 år 6,2 27,0 7,8 12,7 17,3 13,0 7,4 20,0 8,9

40-49 år 38,0 48,6 38,7 34,6 43,2 35,2 35,8 33,3 35,6

50-59 år 48,7 18,9 46,3 40,7 31,9 40,1 41,5 20,0 39,8

60+ år 5,7 2,7 5,5 9,1 4,2 8,8 13,1 20,0 13,1

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Blandt specialarbejderne i staten har 90 pct. af de mandlige specialarbejdere en aftalt arbejdstid

på i gennemsnit 37 timer eller derover om ugen, mens dette er tilfældet for 77 pct. af

kvinderne, jf. figur 40.2.

Figur 40.1: Specialarbejdere i staten fordelt på

ugentligt aftalte timer og køn, 2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

timer

Mænd, stat Kvinder, stat

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Figur 40.2: Specialarbejdere i staten fordelt på

årlige fraværsdage og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 40.1 afkortet ved 27

timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover. X-aksen i figur

27 timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover. X-aksen i figur

40.2 er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

30

25

20

15

10

5

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

dage

Mænd, stat Kvinder, stat

Blandt mandlige specialarbejdere ansat i staten havde 10 pct. ikke nogen fraværsdage i 2007,

mens 4 pct. af de kvindelige ikke havde fraværsdage i 2007, jf. figur 40.2.

I kommunerne har 96 pct. af de mandlige specialarbejdere og 87 pct. af de kvindelige specialarbejdere

en aftalt arbejdstid på i gennemsnit 37 timer eller derover om ugen, jf. figur 40.3.

540 40. SPECIALARBEJDERE

30

25

20

15

10

5

More magazines by this user
Similar magazines