Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 32.3: Kommunale pædagoger fordelt på alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007

Pct. af antal årsværk Mænd Kvinder I alt

-29 år 7,1 9,2 8,9

30-39 år 33,0 27,7 28,6

40-49 år 29,9 33,4 32,8

50-59 år 26,9 27,2 27,1

60+ år 3,1 2,5 2,6

I alt 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

95 pct. af lederne har en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 37 timer eller mere om ugen, mens

dette er tilfældet for 47 pct. af basismedarbejderne, jf. figur 32.1.

Figur 32.1: Kommunale pædagoger fordelt på

ugentligt aftalte timer og basismedarbejdere og

ledere, 2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

27 28 29 30 31 32

timer

33 34 35 36 37+

Basis, kom. Leder, kom.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Figur 32.2: Kommunale pædagoger (basismedarbejdere)

fordelt på ugentligt aftalte timer og

køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figurerne afkortet ved 27

timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

timer

Mænd, kom. Kvinder, kom.

Blandt basismedarbejderne har 67 pct. af de mandlige pædagoger en aftalt arbejdstid på i

gennemsnit 37 timer eller derover om ugen, mens dette er tilfældet for 43 pct. af kvinderne,

jf. figur 32.2.

Ledere har i højere grad end basismedarbejdere intet fravær. Således har 37 pct. af lederne 0

årlige fraværsdage, mens det tilsvarende tal for basismedarbejdere er 15 pct., jf. figur 32.3.

430 32. PÆDAGOGER I DAGINSTITUTIONER

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0