Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

I kommunerne har 50 pct. af sygeplejerskerne en fortjeneste på mellem 220 kr. og 253 kr. pr.

præsteret time, svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 42.4. I regionerne har 50 pct. af sygeplejerskerne

en fortjeneste på mellem 215 kr. og 259 kr. pr. præsteret time.

Tabel 42.4: Timefortjeneste for sygeplejersker fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præste-

Kommuner Regioner

ret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 330 13.838 14.168 1.315 13.838 33.657

Gennemsnit 257 241 241 250 241 246

Variationskoefficient 0,18 0,19 0,19 0,17 0,19 0,29

Nedre kvartil, P25 229 220 220 223 220 215

Median 249 233 233 246 233 235

Øvre kvartil, P75 280 252 253 271 252 259

Median/P10 1,15 1,12 1,13 1,22 1,12 1,19

P90/Median 1,22 1,20 1,21 1,21 1,20 1,24

Standardberegnet time-

Kommuner Regioner

fortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 330 13.838 14.168 1.315 32.342 33.657

Gennemsnit 214 199 200 205 193 193

Variationskoefficient 0,16 0,12 0,12 0,15 0,14 0,14

Nedre kvartil, P25 192 186 186 184 175 175

Median 207 196 196 203 191 192

Øvre kvartil, P75 234 209 210 223 208 209

Median/P10 1,14 1,13 1,13 1,21 1,19 1,19

P90/Median 1,23 1,18 1,18 1,20 1,18 1,18

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af sygeplejerskerne i kommunerne

en fortjeneste mellem 186 kr. og 210 kr. I regionerne har 50 pct. en standardberegnet

timefortjeneste mellem 175 kr. og 209 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at lønspredningen blandt sygeplejersker

i regionerne er større end i kommunerne. Det fremgår endvidere af tabel 42.4, at

lønspredningen i kommuner er større i den øverste del end i den nederste del af lønfordelingen.

Median/P10 er således mindre end P90/Median i kommunerne, hvilket viser, at der er

længere fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne end fra medianen til de laveste

10 pct. af lønningerne. Det samme gør sig gældende i regionerne på den præsterede time. I

regionerne er billedet imidlertid omvendt på den standardberegnede timefortjeneste. Her er

lønspredningen mindre i den øverste del end i den nederste del af lønfordelingen.

42.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time er mandlige sygeplejerskers lønspredning marginalt

mindre end de kvindelige sygeplejerskers, jf. variationskoefficienten i tabel 42.4. I forhold til

den standardberegnede timefortjeneste er lønspredningen for mænd større end for kvinder –

navnlig i kommuner.

564 42. SYGEPLEJERSKER

More magazines by this user
Similar magazines