Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

På baggrund af variationskoefficienten i tabel 25.16 kan det konstateres, at lønspredningen er

størst i den øverste del af lønfordelingen. Dette kommer til udtryk ved, at P90/Median er

større end Median/P10, hvilket viser, at der er kortere fra medianen til de laveste 10 pct. af

lønningerne end fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne.

25.5.2 Lønnens sammensætning

Som anført i afsnit 1 er der få kvindelige ledende folkeskolelærere. Det er derfor ikke muligt

at opgøre lønnen særskilt for mænd og kvinder.

25.5.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af ledernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således udgør

basisfortjenesten pr. præsteret time godt 227 kr. i kommunerne, svarende til 70 pct. af fortjenesten

pr. præsteret time, jf. tabel 25.17. Feriebetalinger pr. præsteret time udgør knap 38 kr.,

mens pension udgør omkring 47 kr. af fortjenesten pr. præsteret time.

Tabel 25.17: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time I alt

Basisfortjeneste 226,65

Fravær 4,34

Ferie 37,88

Personalegoder 0,00

Uregelmæssige betalinger 9,29

Pension 46,66

Genetillæg 1,11

Overtidsbetaling 0,16

I alt 326

Standardberegnet timefortjeneste I alt

Basisfortjeneste 197,39

Fravær

Ferie 32,90

Personalegoder 0,00

Uregelmæssige betalinger 7,97

Pension 39,96

Genetillæg 0,95

Overtidsbetaling

I alt 279

Anm.: Tal for ledere i kommunerne. Opgjort ekskl. genetillæg. 15 pct. tjenestemandspension.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af ledernes standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalings ikke indgår i den standardberegnede timefortjeneste,

opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør knap 197 kr. i kommunerne,

svarende til 71 pct. af den standardberegnede timefortjeneste. Feriebetaligner udgør ca.

33 kr. af den standardberegnede timefortjeneste, mens pension knap udgør ca. 40 kr..

338 25. LÆRERE (FOLKESKOLEN)