Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør godt 162 kr. i kommunerne og knap

160 kr. i regionerne, svarende til henholdsvis 72 og 71 pct. af den standardberegnede timefortjeneste

i begge sektorer. Ferie udgør ca. 27 kr. af den standardberegnede timefortjeneste i

både kommunerne og regionerne, mens pension udgør ca. 32 kr. i kommunerne og 33 kr. i

regionerne.

14.3.3 Løn og lønspredning fordelt på køn

Som det fremgår af afsnit 14.1 er der få mandlige ledende fysioterapeuter i kommunerne og

regionerne. Det er derfor ikke muligt at opgøre lønnen særskilt for mænd og kvinder.

14.3.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår af tabel 14.11.9, udgør genetillægget en meget beskeden del af den samlede

løn, hvorfor tallene inkl. genetillæg og ekskl. genetillæg næsten er identiske, jf. tabel 14.10.

Konklusionerne er således de samme som i forbindelse med tabel 14.8.

Tabel 14.10: Timefortjeneste for fysioterapeuter fordelt på sektor, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Antal ansættelsesforhold 218 172

Gennemsnit 265 267

Variationskoefficient 0,18 0,17

Nedre kvartil, P25 243 240

Median 257 257

Øvre kvartil, P75 278 286

Median/P10 1,13 1,15

P90/Median 1,19 1,29

Standardberegnet timefortjeneste Kommuner Regioner

Antal ansættelsesforhold 218 172

Gennemsnit 226 223

Variationskoefficient 0,12 0,16

Nedre kvartil, P25 207 203

Median 223 215

Øvre kvartil, P75 239 237

Median/P10 1,12 1,12

P90/Median 1,17 1,27

Anm.: Tal for ledere. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

14.3.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at ledernes spisepause er præsteret arbejdstid.

Med indregning af værdien af betalt spisepause lægges det til grund, at spisepausen ikke

er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en ledende fysioterapeut

i den kommunale sektor opgøres til 285 kr. pr. præsteret time, mens den i den regionale

sektor kan opgøres til 287 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 14.11.

14. FYSIOTERAPEUTER 157

More magazines by this user
Similar magazines