Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

I gennemsnit er fortjenesten ekskl. genetillæg for en kvindelig og mandlig offentlig chef henholdsvis

538 kr. og 512 kr. pr. præsteret time, jf. figur 27.9. Anskues den standardberegnede

timefortjeneste, er timelønnen for kvindelige og mandlige offentlige chefer henholdsvis 436

kr. og 462 kr., jf. figur 27.10.

Figur 27.9: Fortjeneste pr. præsteret time for

offentlige chefer fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

5

4

3

2

1

0

0

275 325 375 425 475 525

kr.

575 625 675 725 775

Mænd Kvinder

Gns. Mænd Gns. Kvinder

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

5

4

3

2

1

Figur 27.10: Standardberegnet timefortjeneste

offentlige chefer fordelt på køn, gennemsnit,

2007

0

0

275 325 375 425 475 525

kr.

575 625 675 725 775

Mænd Kvinder

Gns. Mænd Gns. Kvinder

27.2.5 Betalt spisepause

I ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at offentlige chefers spisepause er præsteret

arbejdstid. Med korrektionen lægges det til grund, at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for offentlige chefer

opgøres til 578 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 27.6.

Tabel 27.6: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 539

Værdi af spisepause 39

Inkl. betalt spisepause 578

Anm.: . Inkl. genetillæg. Statslige, kommunale og regionale chefer er samlet i en gruppe.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

27.2.6 Øvrige ansættelsesvilkår

Det skal bemærkes, at genetillæg og overtidsbetaling, jf. tabel 27.4 ovenfor, for offentlige

chefer generelt er indeholdt i den faste løn, ligesom det gælder en række andre grupper.

27.3 Lokal løndannelse for offentlige chefer

I forbindelse med overgangen til ny løn forudsættes en del af løndannelsen at ske lokalt ude

på den enkelte arbejdsplads. I dette afsnit beskrives den lokale løndannelse for chefer i stat

og kommuner/regioner.

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik og Finansministeriets

forhandlingsdatabase til beskrivelsen af den lokale løndannelse.

pct.

5

4

3

2

1

pct.

27. OFFENTLIGE CHEFER 365

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines