Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

I kommunerne har 98 pct. af de mandlige arkitekter en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 37

timer og derover om ugen, mens det er tilfældet for 88 pct. af kvinderne, jf. figur 2.1. I staten

er der en forholdsvis større andel af de mandlige arkitekter der har en aftalt arbejdsuge på 37

timer og derover (75 pct.) end de kvindelige (63 pct.). 1

Figur 2.1: Arkitekter fordelt på ugentligt aftalte

timer, sektor og køn, 2007

pct. pct.

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

timer

Mænd, stat Kvinder, stat Mænd, kom. Kvinder, kom.

12 2. ARKITEKTER

Figur 2.2: Arkitekter fordelt på årlige fraværsdage,

sektor og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige

aftalte antal timer i figur 2.1 afkortet ved 27 timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold

med 37 timer og derover. X-aksen i figur 2.2 er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Blandt mandlige arkitekter (inkl. specialister) ansat i staten havde 16 pct. ikke noget fravær,

mens 8 pct. af de kvindelige arkitekter ikke havde fravær i 2007, jf. figur 3.2. I kommunerne

havde henholdsvis 25 pct. og 17 pct. af de mandlige og kvindelige ansatte ikke noget fravær.

2.2 Arkitekter, basismedarbejdere inkl. specialister

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for arkitekter i staten og kommunerne. Endvidere

ses der på sammensætningen af timelønnen. Til sidst i afsnittet behandles øvrige ansættelsesvilkår,

der ikke fanges af lønstatistikken.

2.2.1 Løn og lønspredning for arkitekter

I gennemsnit er fortjenesten for en arkitekt i den kommunale sektor 303 kr. pr. præsteret

time, jf. figur 2.3. Timelønnen er højere for arkitekter i den statslige sektor, som i gennemsnit

har en fortjeneste på 328 kr. pr. præsteret time.

1 Omfanget af ansættelsesforhold på fuld tid i staten er formentlig undervurderet i et vist omfang, jf. i øvrigt afsnit

1.9.

25

20

15

10

5

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

dage

Mænd, stat Kvinder, stat Mænd, kom. Kvinder, kom.

25

20

15

10

5

More magazines by this user
Similar magazines