Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 5.5: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret

Stat Kommuner

time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste - - 186,97 183,89 172,82 183,13

Fravær - - 6,67 2,61 11,58 6,93

Ferie - - 31,96 31,05 30,25 31,17

Personalegoder - - 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger - - 3,77 3,67 7,74 6,51

Pension - - 39,83 37,00 37,98 38,56

Genetillæg - - 0,37 0,00 0,33 1,18

Overtidsbetaling - - 18,30 0,00 0,84 0,83

I alt - - 288 270 262 268

Standardberegnet timefor-

Stat Kommuner

tjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste - - 172,28 160,96 149,02 159,50

Fravær

Ferie - - 29,28 27,27 26,76 27,02

Personalegoder - - 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger - - 3,31 5,32 6,34 5,50

Pension - - 36,01 32,72 31,10 32,53

Genetillæg - - 0,31 1,12 0,27 1,01

Overtidsbetaling

I alt - - 241 226 213 224

Anm.: Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af bygningskonstruktørernes standardberegnede timefortjeneste består af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overarbejde ikke indgår i den standardberegnede

timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør pr. standardtime 172

kr. i staten og 159 kr. i kommunerne, svarende til omkring 71 pct. af den standardberegnede

timefortjeneste. Ferie pr. time udgør i begge sektorer mellem 27 kr. og 30 kr., hvilket svarer

til 12 pct. af den standardberegnede timefortjeneste for begge sektorer. Pensionen i staten og

kommunerne udgør henholdsvis 36 kr. og 33 kr. af den standardberegnede timefortjeneste.

5.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår ovenfor, udgør genetillæg en begrænset del af bygningskonstruktørers samlede

fortjeneste. I gennemsnit er fortjenesten ekskl. genetillæg for en bygningskonstruktør i

den kommunale sektor således 267 kr. pr. præsteret time, jf. figur 5.7. Timelønnen er højere

for en bygningskonstruktør i den statslige sektor, som i gennemsnit har en fortjeneste ekskl.

genetillæg på 288 kr. pr. præsteret time.

5. BYGNINGSKONSTRUKTØRER 53

More magazines by this user
Similar magazines