Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 20.3: Jurister og økonomer fordelt på sektor, alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007

Pct. af antal

Stat Kommuner Regioner

årsværk Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

-29 år 9,1 13,1 11,3 6,3 8,9 7,7 8,3 10,1 9,3

30-39 år 42,7 48,3 45,8 43,8 50,7 47,6 43,8 52,5 48,6

40-49 år 24,3 23,1 23,6 29,5 28,3 28,8 27,8 27,4 27,4

50-59 år 18,1 12,0 14,8 15,8 9,8 12,5 15,4 8,4 11,5

60+ år 5,9 3,4 4,5 4,6 2,4 3,4 4,8 1,7 3,1

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Blandt juristerne og økonomerne i staten har 74 pct. af de mandlige ansatte en aftalt arbejdstid

på i gennemsnit 37 timer eller derover om ugen, mens dette er tilfældet for 55 pct. af

kvinderne 1, jf. figur 20.1.

Figur 20.1: Jurister og økonomer i staten fordelt

på ugentligt aftalte timer og køn, 2007

pct. pct.

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

timer

Mænd, stat Kvinder, stat

238 20. JURISTER OG ØKONOMER

Figur 20.2: Jurister og økonomer i staten fordelt

på årlige fraværsdage og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 20.1 afkortet ved 27

timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover. X-aksen i figur 20.2

er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Statsansatte jurister og økonomers fravær er forholdsvist spredt over de første 15 fraværsdagene.

17 pct. af de mandlige jurister og økonomer i staten har 0 årlige fraværsdage, mens det

tilsvarende tal for kvinder er 10 pct., jf. figur 20.2.

Blandt basismedarbejderne inkl. specialister i kommunerne har 98 pct. af de mandlige ansatte

en aftalt arbejdstid på i gennemsnit 37 timer eller derover om ugen, mens dette er tilfældet

for 91 pct. af kvinderne, jf. figur 20.3.

1 Omfanget af ansættelsesforhold på fuld tid i staten er formentlig undervurderet i et vist omfang, jf. i øvrigt afsnit

1.9.

30

25

20

15

10

5

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

dage

9 10 11 12 13 14 15 16

Mænd, stat Kvinder, stat

30

25

20

15

10

5

More magazines by this user
Similar magazines