Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 30.5: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for statslige politibetjente fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 6.155 711 6.866

Gennemsnit 272 252 270

Variationskoefficient 0,17 0,20 0,17

Nedre kvartil, P25 252 207 246

Median 277 258 276

Øvre kvartil, P75 290 281 289

Median/P10 1,35 1,31 1,36

P90/Median 1,11 1,17 1,11

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 6.155 711 6.866

Gennemsnit 224 204 222

Variationskoefficient 0,13 0,14 0,13

Nedre kvartil, P25 208 172 201

Median 234 208 233

Øvre kvartil, P75 238 230 238

Median/P10 1,36 1,23 1,36

P90/Median 1,06 1,15 1,06

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. politibetjente på prøve.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Den nedre og øvre kvartil for fortjenesten ekskl. genetillæg er henholdsvis 246 kr. og 289 kr.

pr. præsteret time. Det svarer til, at 50 pct. af politibetjentene har en fortjeneste ekskl. genetillæg

på mellem 246 kr. og 289 kr. pr. præsteret time. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste

ekskl. genetillæg, har 50 pct. af politibetjentene en fortjeneste mellem 201 kr. og

238 kr.

Målt på fortjeneste pr. præsteret time ekskl. genetillæg er mandlige politibetjentes lønspredning

mindre end de kvindeliges, jf. variationskoefficienten i tabel 30.5. I forhold til den standardberegnede

timefortjeneste ekskl. genetillæg er lønspredningen for mænd og kvinder tættere

på samme niveau.

B30.2.4 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at politibetjentes spisepause er præsteret

arbejdstid. Med indregning af værdien af arbejdsgiverbetalt frokostpause lægges det til grund,

at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for politibetjente (inkl.

betjente på prøve) opgøres til 302 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 30.6.

396 30. POLITIBETJENTE