Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 40.5: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr.

Stat Kommuner Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste - - 127,10 127,74 119,75 127,19 - - 125,33

Fravær - - 8,12 6,53 8,32 6,65 - - 9,16

Ferie - - 22,18 22,20 21,15 22,13 - - 22,07

Personalegoder - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

Uregelmæssige

betalinger - - 3,53 3,91 3,63 3,89 - - 2,97

Pension - - 24,08 22,45 21,37 22,37 - - 22,36

Genetillæg - - 1,01 5,66 2,54 5,44 - - 2,03

Overtidsbetaling - - 1,88 4,07 1,40 3,89 - - 1,58

I alt - - 188 193 178 192 - - 186

Standardberegnet

Stat Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste - - 111,01 113,76 104,33 113,32 - - 109,21

Fravær

Ferie - - 19,22 19,89 18,73 19,58 - - 19,04

Personalegoder - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

Uregelmæssige

betalinger - - 2,95 3,35 2,99 3,33 - - 2,43

Pension - - 19,93 19,18 17,63 19,08 - - 18,32

Genetillæg

Overtidsbetaling

- - 0,85 4,72 2,08 4,58 - - 1,65

I alt - - 154 161 146 160 - - 151

Anm.: Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af specialarbejdernes standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardberegnede

timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør 111 kr. af den

standardberegnede timefortjeneste i staten, godt 113 kr. i kommunerne og godt 109 kr. i regionerne,

svarende til omkring 72 pct. af den standardberegnede timefortjeneste i alle tre sektorer.

Ferie udgør godt 19 kr. af den standardberegnede timefortjeneste i alle tre sektorer,

mens pension i staten udgør knap 20 kr., i kommunerne ca. 19 kr. og i regionerne godt 18 kr.

af den standardberegnede timefortjeneste.

40.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår ovenfor udgør genetillægget en beskeden del af den samlede løn. Genetillæg

udgør i staten ca. 1 kr., i regionerne ca. 2 kr. og i kommunerne godt 5 kr. af fortjenesten

pr. præsteret time. I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en specialarbejder i

den statslige sektor således 187 kr. pr. præsteret time, i den kommunale sektor 186 kr., mens

fortjeneste pr. præsteret time ekskl. genetillæg for regionalt ansatte specialarbejdere udgør

183 kr., jf. figur 40.11.

40. SPECIALARBEJDERE 545

More magazines by this user
Similar magazines