Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

I gennemsnit er fortjenesten for mandligt og kvindeligt ikke-uddannet kontorpersonale i den

kommunale sektor henholdsvis 188 kr. og 190 kr. pr. præsteret time, jf. figur 21.27. Anskues

den standardberegnede timefortjeneste, er timelønnen for mandligt og kvindeligt kontorpersonale

(ikke-uddannede) i den kommunale sektor henholdsvis 157 kr. og 156 kr., jf. figur

21.28.

Figur 21.27: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale kontorpersonale (ikke-uddannede)

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

274 21. KONTORPERSONALE

Figur 21.28: Standardberegnet timefortjeneste

for kommunale kontorpersonale (ikkeuddannede)

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

I regionerne er den gennemsnitlige fortjeneste for mandligt og kvindeligt kontorpersonale

(ikke-uddannede) henholdsvis 173 kr. og 181 kr. pr. præsteret time, jf. figur 21.29. Målt ved

den standardberegnede timefortjeneste er timelønnen for mandligt og kvindeligt ikkeuddannet

kontorpersonale i den regionale sektor henholdsvis 144 kr. og 147 kr., jf. figur

21.30.

Figur 21.29: Fortjeneste pr. præsteret time for

regionale kontorpersonale (ikke-uddannede)

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

14

12

10

8

6

4

2

14

12

10

8

6

4

2

pct. pct.

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

kr.

Figur 21.30: Standardberegnet timefortjeneste

for regionale kontorpersonale (ikke-uddannede)

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

B21.5.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af det ikke-uddannede kontorpersonales fortjeneste består af basisfortjeneste,

ferie og pension. Således udgør basisfortjenesten pr. præsteret time knap 130 kr. i kommunerne

og knap 122 kr. i regionerne, svarende til 68 pct. af fortjenesten pr. præsteret time i

begge sektorer, jf. tabel 21.16. Feriebetalinger pr. præsteret time udgør i begge sektorer mellem

21 og 23 kr., hvilket svarer til 12 pct. for begge sektorer. Pensionen udgør for begge sektorer

omkring 22-24 kr. af fortjenesten pr. præsteret time.

14

12

10

8

6

4

2

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

14

12

10

8

6

4

2

14

12

10

8

6

4

2