Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 15.2 viser endvidere, at 9 pct. af fængselsfunktionærerne er ledere, hvoraf mænd udgør

86 pct.

De 30-39-årige er den største aldersgruppe blandt fængselsfunktionærerne og udgør omkring

37 pct., jf. tabel 15.3.

Tabel 15.3: Statslige fængselsfunktionærer fordelt på alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren,

2007

Pct. af antal årsværk Mænd Kvinder I alt

-29 år 8,2 13,1 9,7

30-39 år 32,3 45,8 36,5

40-49 år 30,7 31,7 31,0

50-59 år 22,5 8,2 18,0

60+ år 6,3 1,2 4,7

I alt 100,0 100,0 100,0

Anm.: Opgjort ekskl. fængselsfunktionærer på prøve.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

94 pct. af lederne har en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 37 timer eller derover om ugen,

mens dette er tilfældet for 80 pct. af basismedarbejderne, jf. figur 15.1.

Figur 15.1: Statslige fængselsfunktionærer fordelt

på ugentligt aftalte timer og basismedarbejdere

og ledere, 2007

pct. pct.

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

27 28 29 30 31 32

timer

33 34 35 36 37+

Basis, stat Leder, stat

164 15. FÆNGSELSFUNKTIONÆRER

Figur 15.2: Statslige fængselsfunktionærer (basis)

fordelt på ugentligt aftalte timer og køn,

2007

pct. pct.

Anm.: Opgjort ekskl. fængselsfunktionærer på prøve. Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige

aftalte antal timer i figur 15.1 og 15.2 afkortet ved 27 timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold

med 37 timer og derover.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Blandt basismedarbejderne har 82 pct. af de mandlige fængselsfunktionærer en aftalt arbejdstid

på i gennemsnit 37 timer eller derover om ugen, mens dette er tilfældet for 76 pct. af

kvinderne, jf. figur 15.2.

I forhold til basismedarbejdere har ledere i gennemsnit mindre fravær. Således har 27 pct. af

lederne 0 årlige fraværsdage, mens det tilsvarende tal for basismedarbejdere er 9 pct., jf. figur

15.3.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

timer

Mænd, basis Kvinder, basis

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0