Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Tabel 19.10: Timefortjeneste for jordemødre fordelt på køn, kr., 2007

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Fortjeneste pr. præsteret time I alt

Antal 91

Gennemsnit 299

Variationskoefficient 0,20

Nedre kvartil, P25 260

Median 275

Øvre kvartil, P75 330

Median/P10 1,14

P90/Median 1,43

Standardberegnet timefortjeneste I alt

Antal 91

Gennemsnit 253

Variationskoefficient 0,20

Nedre kvartil, P25 222

Median 233

Øvre kvartil, P75 284

Median/P10 1,14

P90/Median 1,41

Anm.: Tal for ledere i regionerne. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

19.3.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at ledernes spisepause er præsteret arbejdstid.

Med indregning af værdien af betalt spisepause lægges det til grund, at spisepausen ikke

er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for ledende jordemødre

opgøres til 322 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 19.11.

Tabel 19.11: Løn med og uden betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 300

Frokost 22

Inkl. betalt spisepause 322

Anm.: Tal for ledere i regionerne. Ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

19.3.6 Øvrige ansættelsesvilkår

Det skal bemærkes, at genetillæg og overtidsbetaling, jf. tabel 19.9, for ledende jordemødre

generelt er indeholdt i den faste løn, ligesom det gælder en række andre grupper.

19. JORDEMØDRE 233

More magazines by this user
Similar magazines