Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

P90/Median er større end Median/P10, hvilket viser, at der er længere fra medianen til de

øverste 10 procent end fra de 10 pct. laveste lønninger til medianen.

37.3.2 Lønnens sammensætning

Størstedelen af ledernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således udgør

basisfortjenesten pr. præsteret time godt 207 kr. i kommuner og regioner, svarende til omkring

66-67 pct. af fortjenesten pr. præsteret time i den kommunale sektor, jf. tabel 37.9. Feriebetalinger

pr. præsteret time udgør i begge sektorer ca. 35 kr., hvilket svarer til 11 pct. for

begge sektorer. Pensionen udgør for de kommunalt ansatte omkring 50 kr. af fortjenesten pr.

præsteret time, mens den for regionalt ansatte udgør omkring 53 kr.

Tabel 37.9: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Basisfortjeneste 206,72 207,30

Fravær 5,93 6,84

Ferie 34,95 35,11

Personalegoder 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 12,61 8,69

Pension 49,80 53,16

Genetillæg 1,02 0,02

Overtidsbetaling 0,65 0,04

I alt 312 311

Standardberegnet timefortjeneste Kommuner Regioner

Basisfortjeneste 179,99 180,17

Fravær

Ferie 30,24 30,41

Personalegoder 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 10,75 7,32

Pension 42,38 45,03

Genetillæg 0,87 0,02

Overtidsbetaling

I alt 264 263

Anm.: Tal for ledere. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af ledernes standardberegnede timefortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og

pension. Da fravær og overtidsbetalings ikke indgår i den standardberegnede timefortjeneste,

opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør godt 180 kr. i kommuner og regioner,

svarende til 68 pct. af den standardberegnede timefortjeneste i begge sektorer. Ferie udgør

ca. 30 kr. af den standardberegnede timefortjeneste i både kommuner og regioner (11 pct.),

mens pension udgør ca. 42 kr. pr. time i kommunerne og 45 kr. pr. time i regionerne.

37.3.3 Løn og lønspredning fordelt på køn

Som det fremgår af afsnit 37.1 er der få mandlige ledende socialrådgivere og -formidlere i

regionerne. Det er derfor ikke muligt at opgøre lønnen særskilt for mænd og kvinder i denne

sektor.

37. SOCIALRÅDGIVERE OG -FORMIDLERE 497