Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 31.3: Psykologer fordelt på sektor, alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007

Pct. af antal

Kommuner Regioner Samlet

årsværk Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

-29 år 3,4 7,7 6,7 2,2 5,9 4,9 3,0 7,0 6,0

30-39 år 26,7 35,7 33,6 34,8 36,6 36,3 29,7 36,0 34,6

40-49 år 17,2 22,8 21,5 29,6 30,0 30,0 21,8 25,5 24,7

50-59 år 42,2 28,1 31,4 29,6 22,4 24,1 37,6 26,0 28,7

60+ år 10,3 5,7 6,8 3,7 5,0 4,7 7,9 5,5 6,0

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I kommunerne har 88 pct. af de mandlige psykologer en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 37

timer eller derover om ugen, mens dette er tilfældet for 71 pct. af kvinderne, jf. figur 31.1. Tilsvarende

er der i regionerne en større andel af de mandlige psykologer med aftalt arbejdsuge

på 37 timer eller derover (81 pct.) end blandt de kvindelige (67 pct.).

Figur 31.1: Psykologer fordelt på ugentligt aftalte

timer, sektor og køn, 2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

100

Mænd, kom.

timer

Kvinder, kom. Mænd, reg. Kvinder, reg.

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Figur 31.2: Psykologer fordelt på årlige fraværsdage,

sektor og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 31.1 afkortet ved 27

timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover. X-aksen i figur 31.2

er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

30

25

20

15

10

5

0

0

0 1 2 3 4 5 6

dage

7 8 9 10 11 12

Mænd, kom. Kvinder, kom. Mænd, reg. Kvinder, reg.

Blandt mandlige psykologer ansat i kommunerne havde 24 pct. ingen fraværsdage, mens 18

pct. af de kvindelige psykologer ikke havde nogen fraværsdage i 2007, jf. figur 31.2. I regionerne

havde henholdsvis 27 pct. og 2 pct. af de mandlige og kvindelige ansatte ingen fraværsdage.

31.2 Psykologer

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for psykologer i kommuner og regioner. Endvidere

ses der på sammensætningen af timelønnen.

418 31. PSYKOLOGER

30

25

20

15

10

5

More magazines by this user
Similar magazines