Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

dardberegnede timefortjeneste. Ferie udgør ca. 27 kr. af den standardberegnede timefortjeneste

(ca. 10 pct. af timelønnen), mens pension også udgør ca. 27 kr.

32.3.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår af tabel 32.9, udgør genetillægget en beskeden del af den samlede løn, hvorfor

tallene inkl. genetillæg og ekskl. genetillæg næsten er identiske, jf. tabel 32.10. Konklusionerne

er således de samme som i forbindelse med tabel 32.9.

Tabel 32.10: Timefortjeneste for kommunale pædagoger fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 1.887 5.685 7.572

Gennemsnit 266 258 260

Variationskoefficient 0,17 0,18 0,18

Nedre kvartil, P25 240 236 237

Median 258 249 251

Øvre kvartil, P75 283 269 273

Median/P10 1,13 1,10 1,11

P90/Median 1,19 1,18 1,19

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 1.887 5.685 7.572

Gennemsnit 225 217 219

Variationskoefficient 0,12 0,10 0,11

Nedre kvartil, P25 206 202 203

Median 220 213 214

Øvre kvartil, P75 239 227 231

Median/P10 1,12 1,09 1,10

P90/Median 1,18 1,15 1,17

Anm.: Tal for ledere. Fortjeneste ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

32.3.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at ledernes spisepause er præsteret arbejdstid.

Med indregning af værdien af betalt spisepause lægges det til grund, at spisepausen ikke

er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en ledende pædagog

opgøres til 287 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 32.11.

Tabel 32.11: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 262

Værdi af spisepause 19

Inkl. betalt spisepause 287

Anm.: Tal for ledere i kommunerne. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

438 32. PÆDAGOGER I DAGINSTITUTIONER

More magazines by this user
Similar magazines