Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 42.3: Sygeplejersker fordelt på sektor, alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren 2007

Pct. af antal

Kommuner Regioner Samlet

årsværk Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

-29 år 1,4 2,8 2,8 6,9 14,1 13,8 5,8 11,1 10,9

30-39 år 12,8 17,5 17,3 31,6 29,3 29,4 28,0 26,1 26,2

40-49 år 32,8 35,6 35,6 30,8 31,3 31,3 31,2 32,4 32,4

50-59 år 45,3 36,9 37,2 27,8 21,9 22,2 31,1 25,9 26,1

60+ år 7,8 7,2 7,2 2,9 3,5 3,5 3,8 4,5 4,4

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

93 pct. af lederne i kommunerne har en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 37 timer eller derover,

mens det er tilfældet for 26 pct. af basismedarbejderne, jf. figur 42.1. Ligeledes er der i

regionerne en større andel af lederne, der har en aftalt arbejdsuge på 37 timer eller derover

(96 pct.), end der er blandt basismedarbejderne (48 pct.).

Figur 42.1: Sygeplejersker fordelt på ugentligt

aftalte timer, sektor og basismedarbejdere og

ledere, 2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

27 28 29 30 31 32

timer

33 34 35 36 37+

Basis, kom. Leder, kom. Basis, reg. Leder, reg.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Figur 42.2: Sygeplejersker (basis) fordelt på

ugentligt aftalte timer, sektor og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 42.1 afkortet ved 27

timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover. X-aksen i figur 42.2

er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

100

Mænd, reg. Kvinder, reg. Mænd, kom. Kvinder, kom.

Blandt basismedarbejderne i kommunerne har 48 pct. af de mandlige sygeplejersker en aftalt

arbejdstid på i gennemsnit 37 timer eller derover om ugen, mens dette er tilfældet for 24 pct.

af kvinderne, jf. figur 42.2. Tilsvarende er der i regionerne en større andel af de mandlige sygeplejersker

med en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 37 timer eller derover (73 pct.) end

blandt de kvindelige (48 pct.).

I både regioner og kommuner har ledere mindre fravær end basismedarbejdere. Således har

26 pct. af lederne i regionerne 0 timers ugentligt fravær, mens det tilsvarende tal for basismedarbejdere

er 8 pct. I kommunerne er andelene henholdsvis 44 pct. og 20 pct., jf. figur

42.3.

562 42. SYGEPLEJERSKER

timer

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

More magazines by this user
Similar magazines