Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

De 40-49-årige er den største aldersgruppe blandt SOSU-hjælperne og udgør 35 pct., jf. tabel

39.8.

Tabel 39.8: Kommunale SOSU-hjælpere fordelt på alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007

Pct. af antal årsværk Mænd Kvinder I alt

-29 år 11,7 13,1 13,1

30-39 år 27,3 24,5 24,7

40-49 år 33,3 34,6 34,5

50-59 år 25,4 25,1 25,1

60+ år 2,4 2,7 2,7

I alt 100,0 100,0 100,0

Anm.: Ekskl. hjemmehjælpere.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Blandt SOSU-hjælperne har 29 pct. af de mandlige SOSU-hjælpere en aftalt arbejdstid på i

gennemsnit 37 timer om ugen, mens dette er tilfældet for 13 pct. af kvinderne, jf. figur 39.11.

Blandt mandlige SOSU-hjælpere ansat i kommunerne har 18 pct. ikke noget fravær i 2007,

mens 15 pct. af de kvindelige ikke har fravær i 2007, jf. figur 39.12.

Figur 39.11: Kommunale SOSU-hjælpere fordelt

på ugentligt aftalte timer og køn, 2007

pct. pct.

30

25

20

15

10

5

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

timer

Mænd, kom. Kvinder, kom.

30

25

20

15

10

5

0

Figur 39.12: Kommunale SOSU-hjælpere fordelt

på årlige fraværsdage og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Ekskl. hjemmehjælpere. Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i

figur 39.11 afkortet ved 27 timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og

derover. X-aksen i figur 39.12 er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

20

15

10

5

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

dage

Mænd, kom. Kvinder, kom.

39.4 SOSU-hjælpere (ekskl. hjemmehjælpere)

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for SOSU-hjælperne (ekskl. hjemmehjælpere) i

kommunerne. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønnen.

39.4.1 Løn og lønspredning for SOSU-hjælpere

I gennemsnit er fortjenesten for en SOSU-hjælper i den kommunale sektor 199 kr. pr. præsteret

time, jf. figur 39.13.

528 39. SOSU-HJÆLPERE

20

15

10

5

More magazines by this user
Similar magazines