Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

folkeskolelærere i kommunerne i gennemsnit 219 kr. i timen, jf. figur 25.6.

I kommunerne har 50 pct. af folkeskolelærerne en fortjeneste på mellem 237 kr. og 287 kr.

pr. præsteret time svarende til nedre og øvre kvartil, jf. tabel 25.4.

Tabel 25.4: Timefortjeneste for kommunale folkeskolelærere fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 23.101 48.290 71.391

Gennemsnit 266 266 266

Variationskoefficient 0,15 0,19 0,18

Nedre kvartil, P25 239 236 237

Median 266 262 263

Øvre kvartil, P75 288 286 287

Median/P10 1,20 1,19 1,19

P90/Median 1,14 1,16 1,15

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 23.101 48.290 71.391

Gennemsnit 222 218 219

Variationskoefficient 0,12 0,12 0,12

Nedre kvartil, P25 198 195 196

Median 222 215 218

Øvre kvartil, P75 245 242 243

Median/P10 1,19 1,17 1,18

P90/Median 1,14 1,17 1,16

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af folkeskolelærerne i kommunerne

en fortjeneste mellem 196 kr. og 243 kr.

Det fremgår endvidere af tabel 25.4, at lønspredningen er lidt større i den nederste del af lønfordelingen

end i den øverste del. Det kommer til udtryk ved, at Median/P10 er større end

P90/Median, hvilket viser, at der er kortere fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne

end fra medianen til de laveste 10 pct. af lønningerne.

25.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandlige og kvindelige folkeskolelærere (ekskl. ledere).

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time er mandlige folkeskolelæreres lønspredning mindre

end de kvindelige folkeskolelæreres, jf. variationskoefficienten i tabel 25.4. I forhold til den

standardberegnede timefortjeneste er lønspredningen for mænd og kvinder sammenfaldende.

I gennemsnit er fortjenesten for begge køn i den kommunale sektor 266 kr. pr. præsteret

time, jf. figur 25.7. Anskues den standardberegnede timefortjeneste, er timelønnen for mand-

326 25. LÆRERE (FOLKESKOLEN)