Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

50 pct. af bachelorerne har en fortjeneste på mellem 212 kr. og 286 kr. pr. præsteret time svarende

til nedre og øvre kvartil, jf. tabel 3.3. Det bemærkes, at de viste lønfordelinger for bachelorer

i kommuner og regioner er ujævne på grund af det relativt lave antal observationer.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af bachelorerne en fortjeneste

mellem 180 kr. og 232 kr.

Tabel 3.3: Timefortjeneste for kommunale og regionale bachelorer fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 156 210 366

Gennemsnit 260 243 250

Variationskoefficient 0,25 0,24 0,25

Nedre kvartil, P25 219 208 212

Median 256 237 245

Øvre kvartil, P75 291 272 286

Median/P10 1,40 1,35 1,39

P90/Median 1,31 1,30 1,32

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 156 210 366

Gennemsnit 220 202 210

Variationskoefficient 0,25 0,21 0,23

Nedre kvartil, P25 188 177 180

Median 212 199 201

Øvre kvartil, P75 250 227 232

Median/P10 1,39 1,35 1,35

P90/Median 1,36 1,31 1,35

Anm.: Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Det fremgår endvidere af tabel 3.3, at lønspredningen, når man ser på fortjenesten pr. præsteret

time, er større i den nederste del end den øverste del af lønfordelingen. P90/Median er

således mindre end Median/P10, hvilket viser, at der er længere fra medianen til de nederste

10 pct. af lønningerne end fra medianen til de øverste 10 pct. af lønningerne. For den standardberegnede

timefortjeneste ses der ingen væsentlig forskel i fordelingen.

3.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandlige og kvindelige bachelorer.

I gennemsnit er fortjenesten for en kvindelig og mandlig bachelor i den kommunale og regionale

sektor henholdsvis 243 kr. og 260 kr. pr. præsteret time, jf. figur 3.5. Anskues den standardberegnede

timefortjeneste, er timelønnen for kvindelige og mandlige bachelorer i den

kommunale og regionale sektor henholdsvis 202 kr. og 220 kr., jf. figur 3.6.

Det bemærkes, at lønfordelingerne er ujævne pga. det relativt lave antal observationer.

3. BACHELORER 27

More magazines by this user
Similar magazines