Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 37.11: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Ekskl. betalt spisepause 312 311

Værdi af spisepause 23 23

Inkl. betalt spisepause 334 334

Anm.: Tal for ledere. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

37.4 Lokal løndannelse for socialrådgivere og -formidlere

I forbindelse med overgangen til ny løn forudsættes en del af løndannelsen at ske lokalt ude

på den enkelte arbejdsplads. I dette afsnit beskrives den lokale løndannelse for socialrådgivere

og -formidlere i kommuner og regioner.

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik til beskrivelsen af den

lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der ikke indgår en opgørelse af timer i FLD’s lønstatistik. Det er derfor

ikke muligt at danne Lønkommissionens to gennemgående lønbegreber, den standardberegnede

timefortjeneste og fortjenesten pr. præsteret time.

Nedenfor opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

socialrådgivere og -formidlere fordelt på sektor, køn og gruppe, jf. tabel 37.12.

Tabel 37.12: De lokale tillægs andel af samlet løn ekskl. overarbejde, socialrådgivere og -formidlere,

pct., 2007

Mænd Kvinder I alt

Kommuner

Basismedarbejdere 8,8 8,0 8,2

Ledere 11,4 12,1 11,9

Samlet

Regioner

9,0 8,2 8,3

Basismedarbejdere 9,0 9,9 9,8

Ledere 11,2 12,9 12,6

Samlet 9,3 10,1 10,0

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger.

Tabel 37.12 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for socialrådgivere

og -formidlere (basis) i kommuner og regioner henholdsvis er 8,2 pct. og 9,8 pct.

Andelen af den samlede løn ekskl. overarbejde for ledende socialrådgivere og -formidlere

udgør 11,9 pct. i kommunerne og 12,6 pct. i regionerne. Samlet set er den lokale løns andel i

kommunerne 8,3 pct. og 10 pct. i regionerne.

Det fremgår desuden af tabel 37.12, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde

er højere for kvinder end for mænd i regioner, mens det er omvendt i kommuner.

Den lokale løns andel for mandlige socialrådgivere og -formidlere i kommunerne er 8,8 pct.,

37. SOCIALRÅDGIVERE OG -FORMIDLERE 499

More magazines by this user
Similar magazines