Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

nerne og godt 117 kr. i regionerne, svarende til omkring 65 pct. af fortjenesten pr. præsteret

time i kommunerne og ca. 63 pct. i regionerne, jf. tabel 29.5. Ferie pr. præsteret time udgør i

begge sektorer mellem 22 og 23 kr., hvilket svarer til ca. 12 pct. for begge sektorer. Pensionen

udgør i begge sektorer mellem 15 og 17 kr. af fortjenesten pr. præsteret time.

Tabel 29.5: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præ-

Kommuner Regioner

steret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 119,19 118,22 118,53 118,95 115,66 117,19

Fravær 5,79 6,66 6,38 6,77 8,68 7,79

Ferie 22,90 22,45 22,59 22,26 21,91 22,07

Personalegoder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger

4,34 3,78 3,96 4,96 3,48 4,17

Pension 14,63 15,88 15,48 17,06 16,85 16,95

Genetillæg 15,91 14,45 14,92 16,51 14,76 15,57

Overtidsbetaling 1,50 0,71 0,96 2,66 1,15 1,85

I alt 184 182 183 189 182 186

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 104,40 102,81 103,50 104,52 100,28 102,74

Fravær

Ferie 20,05 19,62 19,59 19,60 19,32 19,16

Personalegoder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger

3,66 3,15 3,30 4,16 2,86 3,42

Pension 12,30 13,20 12,85 14,31 13,78 13,90

Genetillæg

Overtidsbetaling

13,30 11,98 12,53 13,66 12,01 12,74

I alt 154 151 152 156 148 152

Anm.: Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af omsorgs- og pædagogmedhjælpernes standardberegnede timefortjeneste består

også af basisfortjeneste, ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i

den standardberegnede timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør

knap 104 kr. af den standardberegnede timefortjeneste i kommunerne og knap 103 kr. i

regionerne, svarende til omkring 68 pct. af den standardberegnede timefortjeneste i begge

sektorer. Ferie udgør for begge sektorer godt 19 kr. af den standardberegnede timefortjeneste,

mens pension udgør knap 13 kr. af den standardberegnede timefortjeneste i kommunerne

og knap 14 kr. i regionerne.

29.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgik ovenfor, udgør genetillæg en begrænset del af omsorgs- og pædagogmedhjælperes

samlede fortjeneste. I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en omsorgs-

og pædagogmedhjælper i den kommunale sektor således 168 kr. pr. præsteret time,

384 29. OMSORGS- OG PÆDAGOGMEDHJÆLPERE

More magazines by this user
Similar magazines