Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Tabel 42.8: Timefortjeneste for sygeplejersker fordelt på sektor, kr., 2007

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Fortjeneste pr. præ-

Kommuner Regioner

steret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

148 3.112 3.260 171 2.295 2.466

Gennemsnit 300 284 285 319 311 312

Variationskoefficient 0,20 0,20 0,20 0,26 0,25 0,25

Nedre kvartil, P25 252 246 246 261 260 260

Median 286 270 270 295 286 286

Øvre kvartil, P75 325 309 310 346 340 341

Median/P10 1,20 1,16 1,16 1,18 1,16 1,16

P90/Median 1,35 1,31 1,31 1,40 1,42 1,42

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

148 3.112 3.260 171 2.295 2.466

Gennemsnit 255 241 242 269 262 262

Variationskoefficient 0,20 0,18 0,18 0,24 0,24 0,24

Nedre kvartil, P25 215 210 210 223 220 221

Median 244 229 230 250 240 240

Øvre kvartil, P75 282 263 264 293 287 287

Median/P10 1,20 1,15 1,15 1,19 1,15 1,15

P90/Median 1,34 1,31 1,31 1,41 1,41 1,41

Anm.: Tal for ledere. Opgjort inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I kommunerne har 50 pct. af lederne en fortjeneste på mellem 246 kr. og 310 kr. pr. præsteret

time, svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 42.8. I regionerne har 50 pct. af lederne en

fortjeneste på mellem 260 kr. og 341 kr. pr. præsteret time.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af lederne i kommunerne en

fortjeneste mellem 210 kr. og 264 kr., mens de 50 pct. i regionerne ligger mellem 221 kr. og

287 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at lønspredningen blandt ledere i

regionerne er større end i kommunerne. Det fremgår endvidere af tabel 42.8, at lønspredningen

i både kommuner og regioner er større i den øverste del end i den nederste del af lønfordelingen.

P90/Median er således større end Median/P10 i begge sektorer, hvilket viser, at

der er længere fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne end fra medianen til de laveste

10 pct. af lønningerne.

42.3.2 Lønnens sammensætning

Størstedelen af ledernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således udgør

basisfortjenesten pr. præsteret time knap 198 kr. i kommunerne og godt 206 kr. i regionerne,

svarende til godt 69 pct. af fortjenesten pr. præsteret time i den kommunale sektor og godt

66 pct. i den regionale, jf. tabel 42.9. Feriebetalinger pr. præsteret time udgør i kommunerne

godt 33 kr. og i regionerne 35 kr., hvilket svarer til godt 11 pct. for begge sektorer. Pensionen

42. SYGEPLEJERSKER 569

More magazines by this user
Similar magazines