Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Tabel 15.8: Timefortjeneste for statslige fængselsfunktionærer, kr., 2007

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Fortjeneste pr. præsteret time I alt

Antal 195

Gennemsnit 282

Variationskoefficient 0,19

Nedre kvartil, P25 252

Median 275

Øvre kvartil, P75 296

Median/P10 1,15

P90/Median 1,15

Standardberegnet timefortjeneste I alt

Antal 195

Gennemsnit 238

Variationskoefficient 0,19

Nedre kvartil, P25 215

Median 230

Øvre kvartil, P75 252

Median/P10 1,12

P90/Median 1,17

Anm.: Tal for ledere. Opgjort inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

50 pct. af lederne har en fortjeneste på mellem 252 kr. og 296 kr. pr. præsteret time, jf. nedre

og øvre kvartil i tabel 15.8. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af

lederne en fortjeneste mellem 215 kr. og 252 kr.

Det fremgår desuden af tabel 15.8, at lønspredningen målt som fortjeneste pr. præsteret time

er den samme i den øverste og nederste del af lønfordelingen. Dette kommer til udtryk ved,

at P90/Median og Median/P10 er ens, hvilket viser, at der er den samme afstand fra medianen

til de laveste 10 pct. af lønningerne som fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne.

I forhold til den standardberegnede timefortjeneste kan det konkluderes, at lønspredningen

er størst i den øverste del af lønfordelingen.

B15.3.2 Lønnens sammensætning

Størstedelen af ledernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således udgør

basisfortjenesten pr. præsteret time knap 174 kr., svarende til knap 62 pct. af fortjenesten pr.

præsteret, jf. tabel 15.9. Feriebetalinger pr. præsteret time udgør ca. 30 kr., mens pension udgør

omkring 58 kr. af fortjenesten pr. præsteret time.

15. FÆNGSELSFUNKTIONÆRER 171

More magazines by this user
Similar magazines