Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 22.7: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Staten Kommuner

Ekskl. betalt spisepause 216 230

Værdi af spisepause 16 17

Inkl. betalt spisepause 232 247

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

22.3 Lokal løndannelse for laboratorie- og miljøpersonale

I forbindelse med overgangen til ny løn forudsættes en del af løndannelsen at ske lokalt ude

på den enkelte arbejdsplads. I dette afsnit beskrives den lokale løndannelse for laboratorieog

miljøpersonale i stat og kommuner.

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik og Finansministeriets

forhandlingsdatabase til beskrivelsen af den lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der hverken i FLD’s lønstatistik eller Finansministeriets forhandlingsdatabase

indgår en opgørelse af timer. Det er derfor ikke muligt at danne Lønkommissionens

to gennemgående lønbegreber, den standardberegnede timefortjeneste og fortjenesten pr.

præsteret time.

I afsnittet opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

laboratorie- og miljøpersonale fordelt på sektor og køn, jf. tabel 22.8.

Tabel 22.8: De lokale tillægs andel af samlet løn ekskl. overarbejde, laboratorie- og miljøpersonale,

pct., 2007

Mænd Kvinder I alt

Stat

Basismedarbejdere

Kommuner

7,6 8,0 7,9

Basismedarbejdere 11,4 11,4 11,4

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, Finansministeriets forhandlingsdatabase, 4. kvartal 2007 og egne

beregninger.

Tabel 22.8 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for laboratorie-

og miljøpersonale i staten udgør 7,9 pct., mens den i kommunerne udgør 11,4 pct.

Det fremgår desuden af tabel 22.8, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde

i staten er lidt lavere for mænd (7,6 pct.) end for kvinder (8,0 pct.). I kommunerne er

andelen identisk for mænd og kvinder.

For laboratorie- og miljøpersonale i kommunerne udgør den lokale løn mere end de lokale

tillæg i FLD’s lønstatistik. Det skyldes, at en lokal aftalt lønforbedring i form af højere grundlønsindplacering

i FLD lønstatistikken opgøres som en centralt aftalt løndel. For laboratorie-

og miljøpersonale i kommunerne er derfor foretaget en yderpunktsberegning, hvor forskellen

300 22. LABORATORIE- OG MILJØPERSONALE

More magazines by this user
Similar magazines