Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 5.9: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for kommunale bygningskonstruktører

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

16

14

12

10

8

6

4

2

Figur 5.10: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for kommunale bygningskonstruktører

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

Da antallet af bygningskonstruktører i staten er begrænset kan lønnen ekskl. genetillæg ikke

opgøres særskilt for mandlige og kvindelige bygningskonstruktører i staten.

5.2.5 Betalt spisepause

I ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at bygningskonstruktørers spisepause er præsteret

arbejdstid. Med korrektionen lægges det til grund, at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en bygningskonstruktør

i den statslige sektor opgøres til 309 kr. pr. præsteret time, mens den i den kommunale

sektor kan opgøres til 288 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 5.7.

Tabel 5.7: Løn med og uden betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

pct. pct.

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350

Mænd Kvinder Gns. Mænd Gns. kvinder

Fortjeneste pr. præsteret time Stat Kommune

Ekskl. betalt spisepause 288 268

Frokost 21 19

Inkl. betalt spisepause 309 288

Anm.: Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

5.3 Lokal løndannelse for bygningskonstruktører

I forbindelse med overgangen til ny løn forudsættes en del af løndannelsen at ske lokalt ude

på den enkelte arbejdsplads. I dette afsnit beskrives den lokale løndannelse for bygningskonstruktører

i stat og kommuner.

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik og Finansministeriets

forhandlingsdatabase til beskrivelsen af den lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der hverken i FLD’s lønstatistik eller Finansministeriets forhandlingsdatabase

indgår en opgørelse af timer. Det er derfor ikke muligt at danne Lønkommissionens

56 5. BYGNINGSKONSTRUKTØRER

kr.

More magazines by this user
Similar magazines